EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИТЕРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
В. В. Черкаска

Назад

УДК: 351.773.13

В. В. Черкаска

КРИТЕРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Анотація

Дослідження економічної сутності сталого розвитку дозволило зробити висновок про те, що вона є альтернативою тим кризовим процесам, які відбувалися останні десятиліття в Україні, і результатом яких стала втрата лідируючих позицій держави в системі міжнародних відносин, а також значні втрати виробничого потенціалу і зростання рівня бідності населення, особливо в сільській місцевості.
Визначено, що пріоритетність розвитку аграрної сфери щодо інших галузей економіки обумовлено такими об'єктивними обставинами: попит на продукцію сільського господарства нееластичний; у короткостроковому періоді структурні цикли економіки, погодні умови роблять значний вплив на врожайність сільськогосподарських культур і продуктивність тварин.
Запропоновано як критерій використовувати статичні та динамічні результати. У зв'язку з цим, критерії сталого розвитку аграрного сектору у різних авторів різняться в залежності від їх підходу до визначення стійкості. Виділено такі критерії стійкості: зростання обсягів виробництва; рівномірне надходження продукції без перебоїв за роками; забезпечення планової врожайності за будь-яких погодних умов; забезпечення планових валових зборів; здатність агросистем протистояти несприятливим погодним умовам.
Систематизовано та узагальнено перелік обмежуючих макроекономічних чинників, що перешкоджають переходу сільського господарства до сталого розвитку: в результаті непродуманої аграрної політики при переході до ринку відбулося різке падіння всіх основних складових виробничого потенціалу в сільському господарстві: землі, основних фондів і трудових ресурсів; спотворені і несправедливі міжгалузеві відносини, в рамках яких триває політика диспаритету цін між сільгосппродукцією та промисловими товарами; витіснення сільськогосподарських виробників з вітчизняного ринку продовольства, зростання імпорту; відтік капіталу з сільського господарства в інші галузі економіки, низький рівень інвестицій в основний капітал; платоспроможний попит населення, який можна оцінювати за рівнем наявних ресурсів у середньому на одного члена домогосподарства в місяць, постійно ведуть моніторинг соціально-трудової сфери села.

V. Cherkaska

CRITERIA FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR

Summary

The study of the economic nature of sustainable development has made it possible to conclude that it is an alternative to the crisis processes that took place in recent decades in Ukraine, which resulted in the loss of the leading position of the state in the system of international relations, as well as significant losses of productive capacity and population poverty growth. , Especially in the countryside.
It is determined that the priority of development of the agrarian sphere in relation to other branches of the economy is due to the following objective circumstances: demand for agricultural products is inelastic; In the short run, the structural cycles of the economy, weather conditions have a significant impact on crop yields and animal productivity.
It is proposed to use static and dynamic results as a criterion. In this regard, the criteria for the sustainable development of the agrarian sector in different authors vary, depending on their approach to determining the stability. The following sustainability criteria are emphasized: growth of volumes of production; Uniform flow of products without interruptions over the years; Provision of planned yields in all weather conditions; Provision of planned gross fees; The ability of agro systems to withstand adverse weather conditions.
A list of restrictive macroeconomic factors hindering the transition of agriculture to sustainable development was systematized and summarized: as a result of ill-considered agrarian policy, during the transition to the market, a sharp drop in all major components of production potential in agriculture was observed: land, fixed assets and labor resources; Distorted and unfair inter-branch relations, within which the policy of price disparity between agricultural products and manufactured goods continues; Displacement of agricultural producers from the domestic food market, import growth; The outflow of capital from agriculture to other sectors of the economy, the low level of investment in fixed assets; Solvent demand of the population, which can be estimated by the level of available resources on average per household member per month. Constantly monitoring the social and labor sphere of the village.

№ 6 2018, стор. 44 - 48

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 796

Відомості про авторів

В. В. Черкаска

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

V. Cherkaska

PhD Public Administration, specialty, PhD of the Interregional academy of management a personnel

Як цитувати статтю

Черкаска В. В. Критерії сталого розвитку аграрного сектору. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 44–48.

Cherkaska, V. (2018), “Criteria for the sustainable development of the agrarian sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 44–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.