EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
З. В. Гбур

Назад

УДК: 351.72

З. В. Гбур

ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті охарактеризовано підходи до тлумачення поняття економічної безпеки держави. Обгрунтовано засади, на яких формується економічна безпека, а саме: економічна незалежність, стабільність національної економіки, здатність до економічного саморозвитку, високий рівень самодостатності економіки, похідність від завдань економічного зростання. Виділено складові елементи економічної безпеки, а саме внутрішні складові економічної безпеки: сировинно-ресурсна, енергетична, фінансова, воєнно-економічна, технологічна, продовольча, соціальна, демографічна, екологічна та складова зовнішньоекономічної безпека, яка включає експортну та імпортну. З'ясовано, що у стратегії національної безпеки України виокремлено два напрями зміцнення, що пов'язані зі зниженням дії глобалізації — мінімізація негативного впливу на економіку зовнішньої кон'юнктури й наслідків світової фінансово-економічної кризи та оптимізація структури й обсягу зовнішнього боргу, недопущення неконтрольованого відпливу капіталу за межі держави. Виявлено найбільш актуальні виклики глобалізації та пов'язані з ними внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці України.

Z. Hbur

MEASURES ON ENHANCING ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Summary

This article describes approaches to the interpretation of the concept of economic security of the state. The principles on which economic security is formed, namely: economic independence, stability of the national economy, ability to economic self-development, a high level of self-sufficiency of the economy, and the derivability of the tasks of economic growth are substantiated. The components of economic security, namely internal components of economic security, are as follows: raw material resources, energy, financial, military-economic, technological, food, social, demographic, environmental and constituent foreign-economic security, which includes export and import. It was clarified that in the strategy of national security of Ukraine two directions of strengthening are identified, which are related to the decrease of globalization — minimization of negative influence on the economy of the external environment and consequences of the global financial and economic crisis and optimization of structure and volume of external debt, prevention of uncontrolled outflow of capital outside the state. The most actual challenges of globalization and the related internal and external threats to economic security of Ukraine are revealed.

№ 6 2018, стор. 52 - 55

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 693

Відомості про авторів

З. В. Гбур

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Заходи щодо підвищення економічної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 52–55.

Hbur, Z. (2018), “Measures on enhancing economic security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 52–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.