EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ МОЛОДІ — ЗАПОРУКА ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНІЙ АГРЕСІЇ
Г. А. Нерсесян

Назад

УДК: 351.858:001.92

Г. А. Нерсесян

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ МОЛОДІ — ЗАПОРУКА ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНІЙ АГРЕСІЇ

Анотація

В умовах невщухаючої деструктивної інформаційно-психологічної пропаганди з боку Росії по ввідношенню до України дуже важливо суспільству бути "розумним", або іншими словами — бути інформаційно грамотними і освіченими, вміти розрізняти брехню і маніпуляцію від правди і істини. Адже відвертий блеф, спотворення фактів і історичних подій, ворожа пропаганда створюють несприятливий грунт для формування протиукраїнської свідомості у людей, якою потім можна вміло управляти і маніпулювати. Громадська думка під дією маніпулятивних технологій і спеціальних інформаційних атак спотворюється, що вочевидь йде не на користь самим людям і українській державі в цілому.
У суспільстві особливо активна молодь. Молоді люди найбільш прогресивний, чутливий і рішучий соціальний прошарок. Тому вкрай важливо, щоб окрім інших, головним чином саме вони знали правду — вміли розрізняти між міфом і правдою, між маніпуляцією і реальністю, між фейком і істиною, — могли орієнтуватися у інформаційному просторі у процесі "споживання" інформації.
За результатами здійсненого соціологічного дослідження, сучасна молода людина здебільшого інформацію отримує із соціальних мереж. Молодь цікавиться суспільно-політичними подіями в країні, але далеко не завжди розуміє і доволі зрідка перевіряє, наскільки об'єктивно подана інформація у ЗМІ. З огляду на це, важливо, щоб молодь була медіаосвіченою — вміла критично мислити. Адже медіаграмоність — запорука протидії російській інформаційній агресії.

G. Nersesyan

MEDIA LITERACY OF YOUNG PEOPLE IS THE KEY TO COUNTERACTING INFORMATION AGGRESSION

Summary

In this context, the destructive informational and psychological propaganda from Russia towards Ukraine is very important for the society to be "intelligent", in other words, to be informationally literate and educated, able to distinguish between lies and manipulation of truth and truth. Because frank bluffing, distortion of facts and historical events, hostile propaganda creates an unfavorable ground for the formation of anti-Ukrainian consciousness in people, which then can be skillfully managed and manipulated. Public opinion under the influence of manipulative technologies and special information attacks is distorted, which obviously does not benefit the people themselves and the Ukrainian state as a whole.
The society is especially active youth. Young people are the most progressive, sensitive and decisive social stratum. Therefore, it is extremely important that, among other things, they know exactly the truth — they were able to distinguish between the myth and the truth, between manipulation and reality, between fairy and truth — they could navigate the information space in the process of "consuming" information.
According to the results of a sociological survey, a modern young person mainly receives information from social networks. Young people are interested in social and political events in the country, but they do not always understand and rarely check how objectively information is presented in the media. In view of this, it is important that young people are educated in the media — able to think critically. After all, media gravity is a pledge of counteraction to Russian information aggression.

№ 6 2018, стор. 56 - 60

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 1097

Відомості про авторів

Г. А. Нерсесян

к. філос. н., викладач кафедри теорії і практики управління факультету соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського", м. Київ

G. Nersesyan

Ph.D. in Philosophy, Teacher of the Department of Theory and Practice of Management of the Faculty of Sociology and Law of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute. I. Sikorsky", Kyiv

Як цитувати статтю

Нерсесян Г. А. Медіаграмотність молоді — запорука протидії інформаційній агресії. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 56–60.

Nersesyan, G. (2018), “Media literacy of young people is the key to counteracting information aggression”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.