EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
С. В. Якименко

Назад

УДК: 352.621.791

С. В. Якименко

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Інновації у державному управлінні доцільно визначити як цілісний процес упровадження нових форм, напрямів та технологій управлінської діяльності у системі державної влади з метою забезпечення її ефективності. Конструктивні трансформації державного управління є наслідком інноваційної діяльності у царині державного управління. Цілі інноваційного розвитку вітчизняної системи державного управління вбачаються не в ньому самому, а в соціальних орієнтирах управлінських інновацій. Сьогодні актуальним є становлення інноваційного типу державного управління. У центрі уваги дослідження цього процесу мають бути організаційні, а у більш загальному сенсі — інституційні механізми набуття системою державного управління нових якостей на основі структурно-функціональних та організаційно-процесуальних новацій. Вказані механізми доцільно на інституційному рівні об'єднати в єдиний інституційний механізм оновлення діяльності органів державної влади в Україні. Інноваційний механізм державного управління слід розуміти як цілеспрямовано створену технологічну систему здійснення управлінських реформ. Відповідно інноваційний тип управління, що в результаті дії такого механізму, набуває здатності до постійного самооновлення своїх структури та функцій відповідно до потреб суспільства.

S. Yakimenko

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE BECOMING OF AN INNOVATIVE MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

Summary

Innovations in public administration should be defined as a holistic process of introducing new forms, directions and technologies of management activity in the system of state power in order to ensure its effectiveness. Constructive transformation of public administration is a consequence of innovation activity in the field of public administration. the goals of innovation development of the domestic system of public administration are not seen in it, but in the social guidelines of managerial innovation. Today the formation of an innovative type of public administration is relevant. The focus of the study on this process should be organizational, and in a more general sense, the institutional mechanisms for acquiring a system of state management of new qualities based on structural and functional and organizational and procedural innovations. It is expedient to consolidate these mechanisms at the institutional level into a single institutional mechanism for updating the activities of state authorities in Ukraine. Innovative mechanism of public administration should be understood as a purposefully created technological system for the implementation of administrative reforms. Accordingly, an innovative type of management, which becomes the result of such a mechanism, acquires the ability to continuously improve its structure and functions in accordance with the needs of society.

№ 6 2018, стор. 104 - 108

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 722

Відомості про авторів

С. В. Якименко

аспірант, Дніпровський аграрно-економічний університет, м. Дніпро

S. Yakimenko

post-graduate student of Dnipro Agrarian-Economic University, Dnipro

Як цитувати статтю

Якименко С. В. Концептуальні засади становлення інноваційного механізму державного управління в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 104–108.

Yakimenko, S. (2018), “Conceptual principles of the becoming of an innovative mechanism of public administration in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 104–108.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.