EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕШКОДИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, А. В. Бут

Назад

УДК: 339.9.012.23+330.341

С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, А. В. Бут

ПЕРЕШКОДИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено перешкоди щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, а саме: недосконалість державного регулювання у цій сфері; непрофесійні дії органів виконавчої влади та корупція; низький рівень конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, що призводить до того, що більшість продукції вітчизняних підприємств має сировинний характер; нестабільна політична ситуація, що супроводжується негативними соціально-економічними явищами; моральна та фізична зношеність більшої частини виробничих засобів вітчизняних підприємств тощо. Обгрунтовано, що перераховані вище фактори пояснюють високий рівень недовіри до українських підприємств з боку зарубіжних партнерів, відсутність необхідних економічних реформ, низький рівень інвестиційної привабливості та складна криміногенна ситуація лише ускладнюють непростий процес активізації зовнішньоекономічної діяльності серед вітчизняних підприємців.

S. Tylchynska, S. Kyrychenko, A. But

OBSTACLES ON THE WAY OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Summary

The article outlines obstacles on the way of development of international economic activity of enterprises such as: imperfection of state regulation in this sphere; nonprofessional actions of executive government and corruption; low level of competitiveness of domestic enterprises, which leads to the fact that most of the products of domestic enterprises are raw materials; unstable political situation, accompanied by negative socio-economic phenomena; the moral and physical depreciation of most of the fixed assets of domestic enterprises, etc. It is substantiated that the factors mentioned above explain the high level of mistrust to Ukrainian enterprises by foreign partners. Lack of necessary economic reforms, low level of investment attractiveness and criminal situation only make more complicated the difficult process of activation of foreign economic activity among domestic entrepreneurs.

№ 7 2018, стор. 11 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 647

Відомості про авторів

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Tylchynska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


С. О. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


А. В. Бут

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

A. But

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Як цитувати статтю

Тульчинська С. О., Кириченко С. О., Бут А. В. Перешкоди розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств України . Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 11–14.

Tylchynska, S., Kyrychenko, S. and But, A. (2018), “Obstacles on the way of development of international economic activity of ukrainian enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 11–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.