EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Т. О. Мурована

Назад

УДК: 330.322:620.9

Т. О. Мурована

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Анотація

У статті здійснено обгрунтування необхідності перегляду концепції соціально-економічного розвитку підприємництва з урахуванням фундаментальних засад "зеленого" зростання. З цією метою проаналізовано сучасний стан та світові тенденції інвестування у відновлювані джерела енергії як одного із найперспективніших видів економічної діяльності в "зеленій" економіці. Враховуючи те, що ціни на електроенергію постійно зростають, а сам процес її виробництва є доволі затратним, розвиток інших альтернативних джерел виробництва електричної енергії є вкрай важливим. Побудова глобальної стратегічної моделі розвитку "зеленої" економіки в Україні, заснованої на інвестуванні державних коштів у прибуткові екологічні проекти, переході на відновлювальні джерела енергії, впровадженні "зелених" технологій, застосуванні раціонального підходу до використання ресурсів, стає можливою за допомогою відповідних методів та механізмів її реалізації, серед яких важливе місце відводиться ціноутворенню з урахуванням екологічного фактору, оцінці природних ресурсів та втрат від їх надмірної експлуатації з урахуванням інфляції, реформування системи екологічного оподаткування, спрямування державної політики закупівель на виробництво та реалізацію продукції в сфері "зеленого" підприємництва. Застосування ефективних методів та інструментів реалізації засад концепції "озеленення" економіки дозволить зменшити обсяги використання невідновлюваних природних ресурсів, знизити витрати на встановлення і використання альтернативних видів енергії, забезпечити виконання своїх зобов'язань підприємствами, що забруднюють навколишнє природнє середовище перед державою, іншими підприємствами, населенням.

T. Murovana

CURRENT SITUATION AND INVESTMENT TRENDS IN DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES

Summary

The article presents justification for concept reconsideration of social and economic development of entrepreneurship taking into account fundamental principles of "green" growth. For that purpose, the current situation and worldwide trends of investing in the development of renewable energy sources, as one of the most forward-looking types of economic activity in "green" economy have been analyzed. Given that prices for electrical energy are constantly increasing, and the process of its production is quite costly, the development of new alternative sources of electrical energy production is crucial. Building of a global strategic development model of the "green" economy in Ukraine, based on state funds investing in profitable environmental projects, migration to renewable energy sources, introduction of "green" technologies, application of a rational approach to resources utilization, is possible by means of corresponding methods and mechanisms of its implementation, among which the important place is given to the price formation considering the environmental factor, evaluation of natural resources and losses of their excessive utilization in view of inflation, reforming of eco-taxation system, directing of the state procurement policy to the production and selling of products in the field of "green" entrepreneurship. Application of effective methods and implementation instruments of greening bases of economy will enable to reduce the utilization volumes of exhaustible energy sources, reduce costs for introduction and utilization of alternative energy sources, ensure compliance with obligations of enterprises -environmental contaminants before the state, other enterprises, population.

№ 7 2018, стор. 15 - 19

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 391

Відомості про авторів

Т. О. Мурована

к. е. н., асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

T. Murovana

PhD in Economics, Assistant of the Department of Environmental Management and Entrepreneurship, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

Як цитувати статтю

Мурована Т. О. Сучасний стан та тенденції інвестування у розвиток відновлюваних джерел енергії. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 15–19.

Murovana, T. (2018), “Current situation and investment trends in development of renewable energy sources”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 15–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.