EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
В. В. Корнілова

Назад

УДК: 338.48

В. В. Корнілова

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Анотація

Розвиток сучасного туризму багато в чому залежить від розробок та впровадження інновацій, спрямованих на вдосконалення обслуговування клієнтів і розширення туристичних можливостей. Так, успішні інноватори туризму своїм досвідом доводять, що створення і впровадження інновацій є запорукою виживання в найжорсткішій конкуренції в умовах сьогодення.
У статті розкрито основні принципи застосування інновацій у туризмі, а саме: науковості, системності, відповідності інновації потребам туристів; позитивності результатів; іманентності інвестиційним процесам; відповідності інноваційної діяльності та її результатів рівню розвитку суспільства; зв'язності; безпеки. Під час проведення дослідження виявлено, що інноваціями в туризмі є виробництво нових видів туристичних продуктів із використанням новітніх технік, технологій та ресурсів. Встановлено, що найпоширенішими в сучасній практиці туризму є продуктові, технологічні, маркетингові, сервісні та організаційно-управлінські інновації.

V. Kornilova

THE PRACTICAL ASPECT OF INNOVATIONS' APPLICATION IN THE TOURISM BUSINESS

Summary

The development of modern tourism largely depends on the development and introduction of innovations, aimed at improving customer service and expanding tourist opportunities. So, successful tourism innovators have proven their experience that the creation and implementation of innovations is a guarantee of survival in the most rigorous competition in the present. The article describes the main principles of the application of innovations in tourism, namely: scientism, systemicity, correspondence of innovations to the needs of tourists; positive results; immanence to investment processes; conformity of innovation activity and its results to the level of development of society; connectivity; security. During the research, it was found that tourism innovations are the production of new types of tourist products using the latest techniques, technologies and resources. It is defined that the most widespread in the modern practice of tourism are food, technology, marketing, service and organizational and managerial innovations.

№ 7 2018, стор. 25 - 30

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 517

Відомості про авторів

В. В. Корнілова

к. і. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

V. Kornilova

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship, International University of Finance, Kyiv

Як цитувати статтю

Корнілова В. В. Практичний аспект застосування інновацій у туристичному бізнесі. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 25–30.

Kornilova, V. (2018), “The practical aspect of innovations' application in the tourism business”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 25–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.