EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
В. Д. Макогон

Назад

УДК: 336.142.3

В. Д. Макогон

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Анотація

У статті визначено роль бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни та розкрито її стратегічні пріоритети в умовах інституційних перетворень. Обгрунтовано, що ефективне, відповідальне і прозоре управління системою державних фінансів є вагомою передумовою підвищення рівня і якості життя населення, стійкого економічного зростання, модернізації соціально-економічної сфери та досягнення стратегічних загальнодержавних цілей розвитку країни. Незважаючи на поступальний розвиток нормативно-правового та методичного забезпечення бюджетних відносин процес формування цілісної системи бюджетного регулювання ще не завершений. Сформульовані стратегічні пріоритети бюджетної політики актуалізують питання продовження і поглиблення бюджетної і податкової реформ з виходом системи управління державними фінансами на якісно новий рівень. Ефективне бюджетне прогнозування можливе тільки на базі всебічного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища. Нині слід відзначити актуальність підвищення якості прогнозних досліджень, що вимагає більш поглибленого вивчення проблемних питань, які виникають при прогнозуванні бюджетних та макроекономічних показників.

V. Makogon

STRATEGIC PRIORITIES OF FISCAL POLICY IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL REFORMS

Summary

The article defines the role of fiscal policy in ensuring social and economic development of the country and discloses its strategic priorities in the context of institutional transformations. It is substantiated that effective, responsible and transparent management of the public finance system is a significant prerequisite for raising the level and quality of life of the population, sustainable economic growth, modernizing the socio-economic sphere and achieving strategic national goals of the country's development. Despite the progressive development of legal and methodological support for budget relations, the process of forming a holistic budget regulation system has not yet been completed. The formulated strategic priorities of fiscal policy update the issue of the continuation and deepening of fiscal and tax reforms with the release of the public finance management system to a qualitatively new level. Effective budget forecasting is possible only on the basis of a comprehensive analysis of the external and internal environment. At the present time it should be noted the relevance of improving the quality of predictive research, which requires more in-depth study and development of the main problems that arise in forecasting budgetary and macroeconomic indicators.

№ 7 2018, стор. 38 - 45

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 613

Відомості про авторів

В. Д. Макогон

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Makogon

Ph.D., assistant professor, doctoral student finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Макогон В. Д. Стратегічні пріоритети бюджетної політики в умовах інституційних перетворень. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 38–45.

Makogon, V. (2018), “Strategic priorities of fiscal policy in the context of institutional reforms”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 38–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.