EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
І. А. Герасимович

Назад

УДК: 657.471

І. А. Герасимович

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Облікова політика — це система принципів правил, методів, форм, процедур, організації і побудови бухгалтерського обліку. Науково-технічна революція, глобалізація і посилення конкурентності економіки викликали, з другої половини ХХ ст., необхідність контролю не собівартості, а бізнес-процесів і, в свою чергу, зміни правил і методів організації облікової політики підприємства. Інформаційним забезпеченням контролю стали інструменти бухгалтерського інжинірингу, застосування яких вимагає розширення функцій облікової політики. До них відносяться: в операційній діяльності нові регістри управлінського обліку, які поєднують показники бюджетування, обліку, систему "дірект-кост", аналізу та контролю; в фінансовій діяльності: 1) новий робочий план мега-рахунків за їх економічним змістом, наприклад "Необоротні активи", "Власний капітал"; 2) моніторингові облікові регістри "Похідний балансовий звіт" цільового призначення на прогнозування ризиків, ліквідності і платоспроможності як поточної так, і стратегічної. Враховуючи, вказанні нововведення, необхідно розширити функції облікової політики а саме: 1) діючі принципи — принципом "прогнозування"; 2) діючі фактори — фактором науково-технічної революції; 3) діючі методи: менеджменту ("мозкового штурму"), організаційними (аутсорсингу, "хмарних" технологій); 4) процедури — порядком документування і обліку за бізнес-процесами.

I. Herasymovych

ORGANIZATION OF ACCOUNTING POLICIES OF THE MODERN ENTERPRISE

Summary

Accounting policy is a system of principles of rules, methods, forms, procedures of organization and construction of accounting. The scientific and technological revolution, globalization and increased competitiveness of the economy caused, from the second half of the twentieth century, the need to control not the cost, but business processes and, in turn, changes in the rules and methods of organizing accounting policies of the enterprise. Information control tools are accounting engineering tools, the application of which requires the expansion of accounting policies. These include: in operational activities, new registers of managerial accounting, which combine the accounting metering indicators with the system of "direct-source" analysis and control. In financial activities: 1) a new working plan for mega-accounts for their economic content, such as "Non-current assets", "Equity"; 2) monitoring accounting registers "Derivative balance sheet" of the target purpose for forecasting risks, liquidity and solvency, both current and strategic. Given the indication of innovation, it is necessary to expand the functions of accounting policies as follows: 1) operating principles — the principle of forecasting; 2) operating factors — the factor of the scientific and technological revolution; 3) methods: management ("brainstorming"), organizational (outsourcing, "cloud" technologies); 4) procedures — the order of documenting and accounting for business processes.

№ 7 2018, стор. 49 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 701

Відомості про авторів

І. А. Герасимович

к. е. н., доцент. кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

I. Herasymovych

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor Department of Finance Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Герасимович І. А. Організація облікової політики сучасного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 49–53.

Herasymovych, I. (2018), “Organization of accounting policies of the modern enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 49–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.