EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ: ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ
Д. Д. Третяк, А. О. Руденко

Назад

УДК: 364.32:346.6

Д. Д. Третяк, А. О. Руденко

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ: ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

На основі вивчення організація страхування від нещасних випадків в Україні визначено, що цей вид страхування тривалий час піддається змінам та реформуванню. Досліджується практика реформування та організаційні аспекти здійснення та фінансування страхування від нещасних випадків у провідних державах світу з метою подальшої адаптації позитивних їх аспектів до сучасних економічних умов України. Визначено, що успішне надання послуг за цим видом страхування знаходить своє застосування в країнах, де до його надання активно залучено недержавний сектор страхування. На основі досвіду провідних держав, удосконалення страхових послуг у сфері страхування від нещасних випадків в Україні пропонується здійснювати шляхом підвищення ролі недержавного (приватного) сектору страхування з метою забезпечення таких умов, які, з одного боку, дозволяють застрахувати ризик, а з іншого — забезпечити страховику можливість безумовного виконання страхових зобов'язань.

D. Tretiak, А. Rudenko

ACCIDENT INSURANCE IN LEADING COUNTRIES: PERSPECTIVES IN UKRAINE

Summary

Based on the study of the organization of accident insurance in Ukraine, it is determined that this type of insurance is subject to change and reform for a long time. The paper examines the practice of reforming and organizational aspects of the implementation and financing of accident insurance in the leading countries of the world in order to further adapt their positive aspects to the current economic conditions of Ukraine. The authors note that successful provision of services under this type of insurance finds its application in countries, where the non-state sector of insurance is actively involved in its provision. Based on the experience of the leading countries, the improvement of insurance services in the field of accident insurance in Ukraine is proposed by increasing the role of the non-state (private) insurance sector in order to provide such conditions that, on the one hand, allow insuring the risk, and on the other — to provide the insurer with the opportunity unconditional performance of insurance obligations.

№ 7 2018, стор. 62 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 112

Відомості про авторів

Д. Д. Третяк

к. е. н., асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

D. Tretiak

PhD in Economics, Assistant of the Department of Insurance banking and risk management Taras Shevchenko National University of Kyiv


А. О. Руденко

студент 2 курсу магістратури спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

А. Rudenko

2nd year student of magistracy specialty "Finance, Banking and Insurance" Kyiv National Taras Shevchenko University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.