EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
М. О. Полєнніков

Назад

УДК: 330.342.146

М. О. Полєнніков

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Зазначено, що основною стратегічною метою соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки є динамічне підвищення рівня добробуту, збагачення культури, моральності народу на основі інтелектуально-інноваційного розвитку економічної, соціальної і духовної сфер, збереження навколишнього середовища для нинішніх і майбутніх поколінь.
Визначено, що основними факторами розвитку повинні стати: людський, науково-виробничий і інноваційний потенціали, природні ресурси і вигідне географічне положення країни, а головними пріоритетами: "високий інтелект — інновації — добробут". Найважливішими завданнями забезпечення соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки є перехід на інноваційний шлях розвитку, реалізація загальносистемних перетворень економіки і суспільства, побудова високоефективної соціально орієнтованої ринкової економіки, зниження негативного впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище і поліпшення її якісного стану.
Запропоновано визначити пріоритетними напрямами в цей період повинні стати: розвиток людського потенціалу на основі якісного вдосконалення систем освіти, охорони здоров'я, житлового будівництва та інших галузей сфери послуг; інноваційний розвиток національної економіки; нарощування експортного потенціалу на основі підвищення рівня конкурентоспроможності, розвитку наукоємних високотехнологічних ресурсо- та енергозберігаючих екологічно чистих галузей і виробництв; розвиток агропромислового комплексу та соціальне відродження села. Необхідно зберегти соціальну спрямованість бюджету, що гарантує захист населення в області зайнятості, освіти, охорони здоров'я, культури, пенсійного забезпечення, надання адресної підтримки малозабезпечених верств населення. Грошово-кредитна політика повинна бути підпорядкована досягненню загальних стратегічних цілей соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки.

M. Poliennikov

APPROACH TO THE FORMATION OF A STATE STRATEGY FOR SOCIO-ORIENTED ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

It is noted that the main strategic goal of the socially — oriented economic development of the national economy is the dynamic increase of the level of welfare, enrichment of culture, morality of the people on the basis of intellectual and innovative development of the economic, social and spiritual spheres, preservation of the environment for present and future generations.
It is determined that the main factors of development should be: human, scientific and production and innovation potential, natural resources and favorable geographic position of the country, and the main priorities are "high intelligence — innovation — welfare". The most important tasks of providing socially — oriented economic development of the national economy are the transition to an innovative way of development, the implementation of system — wide transformations of the economy and society, the construction of a highly effective socially oriented market economy, reducing the negative impact of production activities on the environment and improving its quality status.
It is proposed to determine the priority directions in this period should be: development of human potential on the basis of qualitative improvement of education, health care, housing construction and other sectors of the service sector; innovative development of the national economy; increase of export potential on the basis of increase of competitiveness, development of knowledge intensive high — tech resources and energy — saving ecologically clean industries and productions; the development of the agro-industrial complex and the social rebirth of the village. It is necessary to maintain the social orientation of the budget, which guarantees the protection of the population in the field of employment, education, health, culture, pensions, providing targeted support to the poor. Monetary policy should be subordinated to the achievement of the general strategic goals of the socially oriented economic development of the national economy.

№ 7 2018, стор. 77 - 81

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 556

Відомості про авторів

М. О. Полєнніков

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

M. Poliennikov

postgraduate Klasychnoho pryvatnoho universytetu, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Полєнніков М. О. Підхід до формування державної стратегії соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 77–81.

Poliennikov, M. (2018), “Approach to the formation of a state strategy for socio-oriented economic development of the national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 77–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.