EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ю. А. Кучеренко

Назад

УДК: 33:332:330.322.4.

Ю. А. Кучеренко

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Успішна інвестиційна діяльність можлива за умови створення сприятливого інвестиційного клімату, тобто середовища, в якому проходять інвестиційні процеси. Воно формується під впливом політичних, економічних, соціальних та інших факторів, що визначають умови інвестиційної діяльності в регіоні і ступінь ризику інвестування. Параметрами оцінки інвестиційного клімату в країні, регіоні, галузі та підприємстві виступають кількісні та якісні характеристики їх стану та розвитку. В умовах реформування відносин власності і форм господарювання виникає гостра необхідність дослідження інвестиційного клімату функціонування сільськогосподарських підприємств з урахуванням регіональних особливостей. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств значною мірою залежить від ролі і місця цієї галузі у системі агропромислового комплексу, насамперед це стосується характеру економічних відносин між сільським господарством та іншими сферами АПК. Крім того, вона формується під впливом різноманітних природно-кліматичних, економічних, фінансових, соціальних та інших особливостей галузі. З метою їх врахування в дослідженнях і практичній роботі слід використовувати запропоновану класифікацію особливостей інвестиційної діяльності у сільському господарстві, яка побудована за п'ятьма ознаками: специфічні цілі, завдання, напрями інвестиційної діяльності, об'єкти інвестицій і фактори впливу на інвестиційний клімат.

Yu. Kucherenko

FEATURES OF ІNVESTMENT АCTIVITY OF АGRICULTURAL ЕNTERPRISES

Summary

Successful investment activity is possible provided that a favorable investment climate is created, that is, an environment in which investment processes take place.It is formed under the influence of political, economic, social and other factors that determine the conditions of investment activity in the region and the degree of risk of investment.The parameters of the investment climate assessment in the country, region, industry and enterprise are quantitative and qualitative characteristics of their condition and development.In the conditions of the reform of property relations and forms of management, there is an urgent need to study the investment climate of the functioning of agricultural enterprises taking into account regional peculiarities.The investment activity of agricultural enterprises depends to a large extent on the role and place of this sector in the agro-industrial complex, first of all it concerns the nature of economic relations between agriculture and other spheres of agro-industrial complex.In addition, it is formed under the influence of various natural-climatic, economic, financial, social and other features of the industry.In order to take them into account in research and practical work, the proposed classification of features of investment activity in agriculture, which is based on five characteristics: the specific goals, tasks, directions of investment activity, investment objects and factors of influence on the investment climate, should be used in the dissertation.

№ 7 2018, стор. 82 - 86

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 640

Відомості про авторів

Ю. А. Кучеренко

аспірант кафедри фінансів, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Yu. Kucherenko

Postgraduate Student of Sumy National Agrarian University, Sumy

Як цитувати статтю

Кучеренко Ю. А. Особливості інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 82–86.

Kucherenko, Yu. (2018), “Features of іnvestment аctivity of аgricultural еnterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.