EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
В. В. Черкаска

Назад

УДК: 351.773.13

В. В. Черкаска

КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Анотація

Зазначено, що у процесі класифікації чинників сталого розвитку, на наш погляд, найбільш доцільно використовувати інструментарій територіального маркетингу для аналізу системи впливів на стійке функціонування аграрної сфери регіону. Як правило, в системі маркетингових досліджень фактори підрозділяють за ознакою ставлення до суб'єкту економіки і розрізняють мікросередовище і макросередовище.
Визначено, що мікросередовище формують чинники, які мають безпосереднє відношення до системи агровиробничих зв'язків і її можливостей із задоволення потреб населення в продовольстві. В тому числі: органи державного управління — регіональні і місцеві; ринки ресурсів, сільгосппродукції і ринкова інфраструктура; сільгосптоваровиробники; сільське населення; рівні інвестиційної та інноваційної активності; екологізація ведення сільського господарства.
Запропоновано в управлінні факторами розвитку аграрного сектора використовувати багатоступеневу структуру, яка представлена на національному, регіональному і місцевому рівні. Кожному з них відповідає система заходів щодо нарощування потенціалу факторів і посилення їх впливу на процеси аграрного розвитку. Сила впливу того чи іншого фактору поряд з початковим впливом з боку органів управління або господарюючих суб'єктів залежить від того, наскільки успішними є зусилля з використання сприятливих і ослаблення впливу несприятливих для розвитку умов.

V. Cherkaska

CLASSIFICATION OF FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR

Summary

It is noted that in the process of classification of factors of sustainable development, in our opinion, it is most expedient to use the tools of territorial marketing for the analysis of the system of influences on the steady functioning of the agrarian sphere of the region. As a rule, in the system of marketing research factors are divided on the basis of the attitude towards the subject of the economy and distinguish between the micro-environment and the macro environment.
It is determined that the micro-environment is formed by factors, which are directly related to the system of agribusiness relations and its possibilities to meet the needs of the population in food. Including: public administration — regional and local; Resource markets, agricultural products and market infrastructure; Agricultural producers; rural population; Levels of investment and innovation activity; Ecologization of farming.
It is proposed to use the multi-level structure, which is presented at the national, regional and local levels, in the management of factors of the development of the agrarian sector. Each of them has a system of measures to increase the potential of factors and increase their impact on agrarian development processes. The force of influence of a factor, along with the initial influence on the part of the authorities or economic entities, depends on how successful the efforts to use favorable and weakening the influence of unfavorable conditions for development.

№ 7 2018, стор. 90 - 93

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 319

Відомості про авторів

В. В. Черкаска

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

V. Cherkaska

PhD Public Administration, specialty, PhD of the Interregional academy of management a personnel

Як цитувати статтю

Черкаска В. В. Класифікація чинників сталого розвитку аграрного сектору. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 90–93.

Cherkaska, V. (2018), “Classification of factors of sustainable development of the agrarian sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 90–93.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.