EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ГІБРИДНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
З. В. Гбур

Назад

УДК: 351.72

З. В. Гбур

АКТУАЛЬНІ ГІБРИДНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито зміст збройних конфліктів та два підходи до розуміння сутності війни. Перший, пов'язаний з традицією Карла фон Клаузевіца, визначає війну як організоване насильство, що має на меті досягнення соціальних та політичних цілей. Другий підхід виходить із праць Цицерона, який твердив, що війна — це правова ситуація та умови, яке легітимізують насильство та визначають його допустимі межі. Визначено сутність гібридної загрози. З'ясовано основні джерела і чинники воєнної небезпеки України в сучасних умовах, а також форми та способи ведення збройної боротьби. Охарактеризовано класифікацію гібридних загроз економічній безпеці Україні та суспільству на сучасному етапі.

Z. Hbur

ACTUAL HYBRID THREATS OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Summary

This article discusses the content of armed conflicts and two approaches to understanding the essence of the war. The first, related to the tradition of Karl von Klausewitz, defines war as an organized violence aimed at achieving social and political goals. The second approach comes from the works of Cicero, who argued that war is a legal situation and conditions that legitimize violence and determine its permissible limits. The essence of the hybrid threat is determined. The main sources and factors of military danger of Ukraine in modern conditions, as well as forms and methods of armed struggle, are found out. The classification of hybrid threats to economic security of Ukraine and society at the present stage is described.

№ 7 2018, стор. 97 - 99

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 503

Відомості про авторів

З. В. Гбур

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Актуальні гібридні загрози економічній безпеці України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 97–99.

Hbur, Z. (2018), “Actual hybrid threats of economic security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 97–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.