EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід

ТЕНДЕНЦІЇ ВЗАЄМОВПЛИВУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
А. П. Миколаєць

УДК: 35.076

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ТЕНДЕНЦІЇ ВЗАЄМОВПЛИВУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

TRENDS OF INTEROPERABILITY OF LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT SYSTEM

Зазначено, що найважливішою складовою частиною процесу вдосконалення політичної системи в Україні є реорганізація механізму державної влади. Якісно новою складовою механізму управління є місцеве самоврядування, яке, як показує досвід багатьох розвинених країн, є необхідною структурою демократичного режиму в правовій державі. Охоплюючи своїми інститутами майже всі сторони демократичної організації місцевого життя, місцеве самоврядування дає можливість раціональним способом децентралізувати і деконцентрувати багато функцій державної влади, перенести прийняття рішень з усіх питань місцевого життя в територіальні общини, тим самим, стимулюючи активність громадян і забезпечуючи їх реальну причетність до таких рішенням.
Визначено, що ефективність державного управління взагалі, і в плані задоволення соціальних потреб зокрема, постійно знижується. Нездатність держави враховувати думку "пересічної людини" з найбільш важливих питань організації життя викликає в суспільстві відчуження від влади і; відповідальності, що сприяє зростанню дезінтеграції і зниження керованості і економічними, і соціальними процесами. Стійкість соціальної системи взаємопов'язана з розвитком самоврядування, який передбачає поряд з централізованим управлінням самостійність підсистеми.
Керуючи суспільством, держава виробляє і реалізує певну, зрозумілу членам суспільства, політику, формує загальні напрями для вироблення рішень і організації її діяльності, створює певну структуру органів управління. Запропоновано формувати з урахуванням таких принципів: органам управління повинна бути властива ієрархія, що дозволяє, з одного боку, забезпечити вертикальну підпорядкованість, з іншого боку створювати горизонталь — інші зв'язки, що дозволяють членам суспільства (населенню, громадянам) вільно взаємодіяти з органами управління; органи управління для виконання завдань, поставлених суспільством перед державою, повинні розподілити між собою обов'язки, права і відповідальність, з тим, щоб найбільш професійно і ефективно здійснювати свої функції.

It is noted that the most important part of the process of improving the political system in Ukraine is the reorganization of the mechanism of state power. A qualitatively new component of the governance mechanism is local self-government, which, as the experience of many developed countries shows, is a necessary structure of a democratic regime in a state governed by the rule of law. By covering almost all aspects of the democratic organization of local life with its institutions, local self-government provides an opportunity in a rational way to decentralize and deconcentrate many functions of state power, to move decision-making on all issues of local life into territorial communities, thereby stimulating the activity of citizens and ensuring their real involvement in such solution.
It is determined that the effectiveness of public administration in general, and in terms of satisfying social needs in particular, is constantly reduced. The inability of the state to take into account the opinion of the "average person" on the most important issues of organization of life causes in society the alienation of power and; responsibility, which contributes to the growth of disintegration and reducing the manageability of both economic and social processes. The stability of the social system is interrelated with the development of self-government, which involves, along with the centralized control of the independence of the subsystem.
By managing society, the state produces and implements certain, understandable members of society, politics, forms common directions for decision-making and organization of its activities, creates a certain structure of government. It is proposed to formulate the following principles based on the following principles: Governments should have a hierarchy that allows one side to ensure vertical subordination, on the other hand, to create horizontal links that allow members of society (people, citizens) to interact freely with the governing bodies; the bodies of government to perform tasks set by society before the state must distribute responsibilities, rights and responsibilities among themselves in order to perform their functions in a most professional and effective manner.

№ 7 2018, стор. 110 - 113

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Державне управління

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили