EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ ВЗАЄМОВПЛИВУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
А. П. Миколаєць

Назад

УДК: 35.076

А. П. Миколаєць

ТЕНДЕНЦІЇ ВЗАЄМОВПЛИВУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Зазначено, що найважливішою складовою частиною процесу вдосконалення політичної системи в Україні є реорганізація механізму державної влади. Якісно новою складовою механізму управління є місцеве самоврядування, яке, як показує досвід багатьох розвинених країн, є необхідною структурою демократичного режиму в правовій державі. Охоплюючи своїми інститутами майже всі сторони демократичної організації місцевого життя, місцеве самоврядування дає можливість раціональним способом децентралізувати і деконцентрувати багато функцій державної влади, перенести прийняття рішень з усіх питань місцевого життя в територіальні общини, тим самим, стимулюючи активність громадян і забезпечуючи їх реальну причетність до таких рішенням.
Визначено, що ефективність державного управління взагалі, і в плані задоволення соціальних потреб зокрема, постійно знижується. Нездатність держави враховувати думку "пересічної людини" з найбільш важливих питань організації життя викликає в суспільстві відчуження від влади і; відповідальності, що сприяє зростанню дезінтеграції і зниження керованості і економічними, і соціальними процесами. Стійкість соціальної системи взаємопов'язана з розвитком самоврядування, який передбачає поряд з централізованим управлінням самостійність підсистеми.
Керуючи суспільством, держава виробляє і реалізує певну, зрозумілу членам суспільства, політику, формує загальні напрями для вироблення рішень і організації її діяльності, створює певну структуру органів управління. Запропоновано формувати з урахуванням таких принципів: органам управління повинна бути властива ієрархія, що дозволяє, з одного боку, забезпечити вертикальну підпорядкованість, з іншого боку створювати горизонталь — інші зв'язки, що дозволяють членам суспільства (населенню, громадянам) вільно взаємодіяти з органами управління; органи управління для виконання завдань, поставлених суспільством перед державою, повинні розподілити між собою обов'язки, права і відповідальність, з тим, щоб найбільш професійно і ефективно здійснювати свої функції.

A. Mikolaets

TRENDS OF INTEROPERABILITY OF LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT SYSTEM

Summary

It is noted that the most important part of the process of improving the political system in Ukraine is the reorganization of the mechanism of state power. A qualitatively new component of the governance mechanism is local self-government, which, as the experience of many developed countries shows, is a necessary structure of a democratic regime in a state governed by the rule of law. By covering almost all aspects of the democratic organization of local life with its institutions, local self-government provides an opportunity in a rational way to decentralize and deconcentrate many functions of state power, to move decision-making on all issues of local life into territorial communities, thereby stimulating the activity of citizens and ensuring their real involvement in such solution.
It is determined that the effectiveness of public administration in general, and in terms of satisfying social needs in particular, is constantly reduced. The inability of the state to take into account the opinion of the "average person" on the most important issues of organization of life causes in society the alienation of power and; responsibility, which contributes to the growth of disintegration and reducing the manageability of both economic and social processes. The stability of the social system is interrelated with the development of self-government, which involves, along with the centralized control of the independence of the subsystem.
By managing society, the state produces and implements certain, understandable members of society, politics, forms common directions for decision-making and organization of its activities, creates a certain structure of government. It is proposed to formulate the following principles based on the following principles: Governments should have a hierarchy that allows one side to ensure vertical subordination, on the other hand, to create horizontal links that allow members of society (people, citizens) to interact freely with the governing bodies; the bodies of government to perform tasks set by society before the state must distribute responsibilities, rights and responsibilities among themselves in order to perform their functions in a most professional and effective manner.

№ 7 2018, стор. 110 - 113

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 322

Відомості про авторів

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.