EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ TQM ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, Н. Ю. Савіцький

Назад

УДК: 339.54+338.24.021.8

С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, Н. Ю. Савіцький

МОДЕЛЬ TQM ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті доведено, що одним із загальновизнаних засобів досягнення конкурентного рівня є впровадження моделі загального контролю якості на вітчизняних підприємствах, що передбачає всеохоплюючий процес зміни структури економічної діяльності підприємства з метою досягнення належного рівня якості, виробленої продукції. Визначено сутність та особливості моделі загальної системи управління якістю, обгрунтовано необхідність запровадження системи загального контролю якості та дотримання міжнародних стандартів якості та організації виробничого процесу вітчизняними підприємствами задля забезпечення належного конкурентного рівня власної продукції для подальшого виходу на європейські ринки. Запропоновано використання бенчмаркінгу як інструменту впровадження моделі на вітчизняних підприємствах.

S. Tylchynska, S. Kyrychenko, N. Savits'kyj

TQM MODEL AS A TOOL WHICH INCREASES THE LEVEL OF PRODUCTS' COMPETITIVENESS OF DOMESTIC ENTERPRISES

Summary

It is proved that one of the most recognized means of achieving a competitive level is the introduction of a general quality control model at domestic enterprises, which envisages an all-encompassing process of changing the structure of an enterprise's economic activity in order to achieve an appropriate level of quality of manufactured products. The essence and peculiarities of the model of the general quality management system are determined, the necessity of introduction of the system of general quality control and adherence to international quality standards and organization of the production process by domestic enterprises is grounded in order to ensure the proper competitive level of their products for the further entry into European markets. The use of benchmarking as a tool for implementing the model at domestic enterprises is proposed.

№ 8 2018, стор. 14 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 763

Відомості про авторів

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Tylchynska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


С. О. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


Н. Ю. Савіцький

бакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

N. Savits'kyj

Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Як цитувати статтю

Тульчинська С. О., Кириченко С. О., Савіцький Н. Ю. Модель tqm як засіб забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 14–17.

Tylchynska, S., Kyrychenko, S. and Savits'kyj, N. (2018), “Tqm model as a tool which increases the level of products' competitiveness of domestic enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 14–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.