EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
А. М. Безус, К. В. Шафранова, П. І. Безус

Назад

УДК: 330.341

А. М. Безус, К. В. Шафранова, П. І. Безус

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У дослідженні визначено основні етапи і тенденції впровадження інноваційної діяльності на підприємстві, проаналізовано сучасні проблеми впровадження результатів інноваційної діяльності. Визначено важливу роль впливу інноваційного розвитку на стійкість підприємства. Виявлено, що здатність вносити у свій бізнес інновації є одним з найбільш важливих інструментів для підтримки конкурентоспроможності підприємства. Інноваційний розвиток є ключовим фактором зростання і прибутковості підприємств. Охарактеризовано три основних типи інновацій. Визначено залежність ступеню потреби в інноваціях на підприємствах різних видів діяльності. Рекомендовано для вибору оптимального варіанту напряму інноваційного розвитку підприємства та прийняття рішення про привабливість нових продуктів розраховувати спрогнозовані показники ефективності по кожному з них і керуватися динамікою цих показників.

A. Bezus, K. Shafranova, P. Bezus

THE ROLE OF INNOVATION DEVELOPMENT IN ENTERPRISE SUSTAINABILITY

Summary

The research identifies the main stages and trends of implementation of innovation activity in the enterprise, analyzes modern problems of implementation of the results of innovation activity. The important role of the influence of innovative development on the stability of the enterprise is determined. It is revealed that the ability to innovate in one's business is one of the most important tools for maintaining the competitiveness of the enterprise. Innovation development is a key factor in the growth and profitability of enterprises. Three main types of innovations are described. Dependence of degree of need for innovations in enterprises of different types of activity is determined. It is recommended to choose the optimal variant of the direction of innovative development of the enterprise and to decide on the attractiveness of new products to calculate the predicted performance indicators for each of them and to be guided by the dynamics of these indicators.

№ 8 2018, стор. 22 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 973

Відомості про авторів

А. М. Безус

к. техн. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Bezus

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv


К. В. Шафранова

к. е. н., заступник директора з навчально-виховної роботи, Житомирський економіко-гуманітарний інститут вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

K. Shafranova

Candidate of Economics Science, Deputy Director of Educational Work, Zhytomyr Еconomics and Humanities Institute of Higher Educational Institution "Open International University of Human Development" Ukraine"


П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

P. Bezus

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Department of Management and International Economic Relations, V. Vernadsky Tavria National University, Kyiv

Як цитувати статтю

Безус А. М., Шафранова К. В., Безус П. І. Роль інноваційного розвитку у стійкості підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 22–25.

Bezus, A., Shafranova, K. and Bezus, P. (2018), “The role of innovation development in enterprise sustainability”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 22–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.