EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СКЛАДОВІ ТА ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
М. О. Полєнніков

Назад

УДК: 330.342.146

М. О. Полєнніков

СКЛАДОВІ ТА ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Визначено, що складовими стратегії соціального партнерства є: партнерське мислення; взаємне доповнення; часткова участь; різноманітність форм об'єднання суб'єктів розвитку; поетапне використання технологій партнерства. Пайова участь у забезпеченні спільної партнерської діяльності передбачає об'єднання ресурсів з метою отримання синергетичного ефекту, який неможливо отримати поза партнерством. У цьому процесі беруть участь або можуть брати участь кілька типів суб'єктів розвитку: органи державного і місцевого управління, недержавні некомерційні організації, комерційні підприємства, бюджетні організації, громадяни. Ступінь їх взаємодії може бути різна, починаючи від обміну інформацією та закінчуючи формуванням спільних партнерств — юридичних осіб, чия спеціально організована діяльність має на меті соціально-орієнтований економічний розвиток району.
Зазначено, що форми об'єднання зусиль суб'єктів розвитку можуть бути найрізноманітнішими і суттєво залежать від конкретних умов і місцевих ініціатив. Стратегічно важливо приймати це різноманітність і відмовитися від спроб використання єдиних схем і "перевірених" рішень. При цьому важливо розуміти, що основа розвитку люди, їх участь у вирішенні соціальних проблем, а мета розвитку — підвищення якості їх життя. Стратегія соціального партнерства передбачає впровадження в практику спеціальних технологій, що підвищує рівень взаємодії (в першу чергу влади і громадськості), що сприяють формуванню партнерського мислення і становленню місцевих спільнот.
Запропоновано з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки правомірною постановку питання про доведення частки заробітної плати у ВВП до рівня європейських країн: головною диспропорцією, яка стримує економічне зростання і негативно впливає на якість економіки, є неприпустимо низький рівень заробітної плати найманих працівників. Причому низькою не взагалі, а низькою щодо нашої нижчою, порівняно з провідними західними країнами, продуктивності праці.

M. Poliennikov

COMPOSITION AND FORMS OF THE STATE STRATEGY OF SOCIO-ORIENTED ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

It is determined that the components of the strategy of social partnership are: affiliate thinking; mutual complement; partial participation; variety of forms of association of development subjects; the phased use of technology partnerships. Equity participation in the provision of joint partnership involves pooling resources in order to obtain a synergistic effect that can not be obtained out of partnership. Several types of development actors participate in this process or may participate: state and local government bodies, non-governmental non-profit organizations, commercial enterprises, budgetary organizations, citizens. The degree of their interaction may vary, ranging from information exchange to the formation of joint partnerships — legal entities whose specially organized activities are aimed at socially oriented economic development of the rayon.
It is noted that the forms of association of the efforts of the development actors can be diversified and substantially depend on specific conditions and local initiatives. It is strategically important to accept this diversity and to abandon attempts to use single circuits and "proven" solutions. It is important to understand that the basis of development of people, their participation in solving social problems, and the goal of development — improving their quality of life. The strategy of social partnership involves the introduction of special technologies into practice, which increases the level of interaction (first of all, the authorities and the public), which promote the formation of affiliate thinking and the formation of local communities.
In order to increase the competitiveness of the domestic economy, it is suggested that raising the share of wages in GDP to the level of European countries is legitimate: the main imbalance that holds back economic growth and negatively affects the quality of the economy is the unacceptably low wage level of wage earners. Moreover, it is not low at all, and low relative to our lower productivity, compared to the leading western countries.

№ 8 2018, стор. 56 - 59

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 877

Відомості про авторів

М. О. Полєнніков

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

M. Poliennikov

postgraduate Klasychnoho pryvatnoho universytetu, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Полєнніков М. О. Складові та форми державної стратегії соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 56–59.

Poliennikov, M. (2018), “Composition and forms of the state strategy of socio-oriented economic development of the national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 56–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.