EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЛЬНА ЦІННІСТЬ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ: ІНСТИТУЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ
Ю. Ю. Несторяк

Назад

УДК: 502.3 630*187

Ю. Ю. Несторяк

ІНТЕГРАЛЬНА ЦІННІСТЬ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ: ІНСТИТУЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ

Анотація

У статті встановлено, що інтегральна цінність біорізноманіття лісів є симбіозом соціально-економічної та екологічної цінності. Соціально-економічна цінність визначається через вартісне вираження цінності деревних та недеревних ресурсів, а також екосистемних послуг, які продукуються лісовими біогеоценозами. Екологічна цінність представлена виробничо-технічними, просторовими та сировинними факторами і умовами, які створюються лісовим біорізноманіттям і упереджують природо-руйнівні та еколого-деструктивні процеси у лісових ландшафтах. Обгрунтовано, що основними інституціональними передумовами нарощення інвестицій у збереження та відтворення біорізноманіття лісів виступають: інституціоналізація нових форм та методів фінансування збереження та відтворення біорізноманіття; удосконалення інституціонального забезпечення відносин власності, постійного та тимчасового користування лісами та лісовкритими площами в частині нарощення потенціалу лісової рослинності та фауністичних ресурсів; створення інституціонального підгрунтя для надання бюджетних, кредитних, податкових та митних преференцій постійним лісокористувачам та іншим суб'єктам лісогосподарського підприємництва стосовно реалізації проектів нарощення потенціалу біорізноманіття лісів. Встановлено, що розширення територіального базису збереження та відтворення біорізноманіття лісів напряму пов'язане із вчасним проведенням рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених у процесі видобутку бурштину.

Yu. Nestoriak

INTEGRAL VALUE OF FORESTS BIODIVERSITY: INSTITUTIONAL AND INVESTMENT ASPECTS FOR PRESERVATION AND REGENERATION

Summary

The article establishes that the integral value of forests biodiversity is a symbiosis of socio-economic and ecological value. The socio-economic value is determined by the value terms of value of wood and non-wood resources as well as ecosystemic services rendered by forest biogeocoenoses. The ecological value is represented by the industrial-technical, spatial and raw material factors and conditions that are created by forest biodiversity and prevent nature-deteriorative and ecologically destructive processes in forest landscapes. It has been substantiated that the main institutional prerequisites for increasing investments in conservation and regeneration of forest biodiversity are as follows: institutionalization of new forms and methods of financing the conservation and regeneration of biodiversity; improvement of institutional provision of property relations, permanent and temporary use of forests and forested areas in terms of increasing the potential of forest vegetation and faunal resources; establishment of an institutional basis for granting budget, credit, tax and customs preferences to permanent forest users and other forestry entities in relation to implementation of projects for increasing the biodiversity potential of forests. It has been established that the expansion of the territorial basis for preservation and regeneration of forests biodiversity is directly related to the timely recultivation of forestry lands disturbed during the process of amber extraction.

№ 8 2018, стор. 60 - 67

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 637

Відомості про авторів

Ю. Ю. Несторяк

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Nestoriak

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Несторяк Ю. Ю. Інтегральна цінність біорізноманіття лісів: інституційно-інвестиційні аспекти збереження та відтворення. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 60–67.

Nestoriak, Yu. (2018), “Integral value of forests biodiversity: institutional and investment aspects for preservation and regeneration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 60–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.