EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва

Назад

УДК: 351:502.33

О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

У статті зазначено, що прийняті на конференціях ООН нормативно-правові акти започаткували концептуальні зміни розуміння сталого розвитку в довгостроковій перспективі, які мають стосуватись економічного, екологічного та соціального становища в кожній країні та чітко контролюватись як з боку держави, так і громадськості. Акцентовано, що міжнародним співтовариством було закладено три принципово обов'язкові складові сталого розвитку: економічне зростання, соціальний прогрес і захист навколишнього середовища. Зазначено, що процеси децентралізації владних відносин в Україні акцентують увагу саме на сталому розвитку територіальних громад; це регульований процес гармонізації соціальних, економічних і екологічних складових продуктивних сил, спрямованих на використання, збереження та поетапне відновлення цілісності природного середовища, створення можливостей та досягнення високої якості життя людей. Наведенно кращі практики збалансованого розвитку в Україні.

O. Vasylieva, N. Vasylieva

CONCEPTUAL BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The article states that adopted at the UN conferences, legal acts have introduced conceptual changes to the understanding of sustainable development in the long run, which should relate to the economic, environmental and social situation in each country and be clearly controlled both by the state and the public. It is emphasized that the international community has laid three fundamentally necessary components of sustainable development: economic growth, social progress and protection of the environment. It is noted that the processes of decentralization of power relations in Ukraine focus on the sustainable development of territorial communities; is a regulated process of harmonization of social, economic and environmental components of productive forces aimed at the use, conservation and phased restoration of the integrity of the natural environment, creation of opportunities and achievement of high quality of life of people. Bringing the best practices of balanced development in Ukraine.

№ 8 2018, стор. 74 - 78

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 1466

Відомості про авторів

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

O. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine


Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Васильєва О. І., Васильєва Н. В. Концептуальні засади сталого розвитку територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 74–78.

Vasylieva, O. and Vasylieva, N. (2018), “Conceptual basis for sustainable development of territorial communities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 74–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.