EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Н. М. Ткачова

Назад

УДК: 338.2:351.863

Н. М. Ткачова

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

Процес формування і реалізація державної політики в сфері охорони злоров'я сьогодні є чи не найголовнішою проблемою в Україні. Сучасні реалії існування України як незалежної держави потребують урахування прагнення країни реалізовувати національні інтереси во всіх сферах життєдіяльності суспільства. Державне управління діяльності у сфері охорони здоров'я має свої особливості. Відповідно до законодавства України, охорона здоров'я є одним із пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава формує політику охорони здоров'я в Україні та забезпечує її реалізацію. Тому теорія і практика державного управління потребує негайної розробки організаційних, управлінських, політико-правових засад реформування сучасної системи охорони здоров'я.
У статті розглянуто сучасний стан та визначено існуючі методичні положення, які розвивають підходи до визначення особливостей державної політики в сфері охорони здоров'я. Запропоновано напрями розробки стратегій, організаційних структур, процесів ціноутворення та методи оцінки діяльності учасників процесу надання медичної допомоги та визначено практичні заходи з обєднання всіх учасників процесу надання медичної допомоги. Запропоновано впровадження механізму державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я для забезпечення інноваційного розвитку цієї сфери, який можливий на засадах добровільного та взаємодоповнюючого партнерства між суб'єктами господарювання.

N. Tkachova

DIRECTIONS OF REFORMATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF HEALTH CARE

Summary

The process of reformation and implementation of the state policy in the sphere of health protection today is almost the most important problem in Ukraine. Modern realities of the existence of Ukraine as an independent state require to take into account the country's desire to realize national interests in all spheres of society's life.
The state administration of health care activities has its own peculiarities. According to the legislation of Ukraine, health protection is one of the priority directions of state activity. The state forms the health care policy in Ukraine and ensures its implementation. Therefore, the theory and practice of public administration requires the immediate development of organizational, managerial, political and legal principles for reforming the modern health system.
The article considers the current state and defines the existing methodological provisions which develop approaches to the definition of the features of the state policy in the field of health care. The directions of development of strategies, organizational structures, pricing processes and methods of evaluation of the participants in the process of medical care provision are proposed, and practical measures are taken to unite all participants in the process of medical care provision.
Offers the mechanism of public-private partnership in the health sector to ensure the innovative development of the sector, which is possible on the basis of voluntary and complementary partnership between the entities.

№ 8 2018, стор. 83 - 86

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 953

Відомості про авторів

Н. М. Ткачова

д. держ. упр., професор, професор кафедри правознавства, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

N. Tkachova

Doktor of public administration, Professor of departament of of jurisprudence, Kyiv National University of Culture and Arts

Як цитувати статтю

Ткачова Н. М. Напрями реформування державної політики в сфері охорони здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 83–86.

Tkachova, N. (2018), “Directions of reformation of state policy in the sphere of health care”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 83–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.