EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТУВАННЯ ПРОЕКТІВ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ
В. А. Голян, М. В. Рудинець, В. Ф. Рошкевич

Назад

УДК: 338.24:005.936.5-027.33

В. А. Голян, М. В. Рудинець, В. Ф. Рошкевич

ІНВЕСТУВАННЯ ПРОЕКТІВ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ

Анотація

Обгрунтовується необхідність удосконалення інституціонального середовища інвестиційного забезпечення поводження з відходами в умовах децентралізації. Проаналізовано основні тенденції фінансування капітальних інвестицій у поводження з відходами у фактичних та порівняних цінах за 1996—2016 рр., що дало можливість виявити відсутність проривних позитивних зрушень у динаміці реальної величини інвестиційного забезпечення індустрії утворення, накопичення, переробки, спалювання та захоронення відходів. Встановлено, що в динаміці видатків Зведеного бюджету України та місцевих бюджетів на утилізацію відходів у 2007—2017 рр. не спостерігається висхідного тренду, що вимагає формування сучасного інституціонального підгрунтя участі держави та територіальних громад у реалізації проектів переробки побутового сміття та відходів промислового і сільськогосподарського виробництва. Обгрунтовано, що вагомим каталізатором нарощення обсягів інвестицій в поводження з відходами стане внесення змін в Закон України "Про державно-приватне партнерство", які розширять можливості територіальних громад стосовно залучення приватних підприємницьких структур до інвестування проектів утилізації побутових та промислових відходів.

V. Golyan, M. Rudynets, V. Roshkevych

INVESTING IN WASTE RECYCLING PROJECTS UNDER THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION: CURRENT STATE AND PRIORITIES

Summary

The necessity of improving the institutional environment of investment provision for waste management under the conditions of decentralization has been substantiated. The main trends of financing of capital investments in waste management in actual and compared prices for 1996—2016 have been analysed, which made it possible to reveal the absence of groundbreaking positive changes in the dynamics of the real value of investment support for the industry of generation, accumulation, processing, incineration and burial of waste. It has been established there is no rising trend in the dynamics of expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine and local budgets for waste utilization in 2007—2017, which requires the formation of a modern institutional basis for the participation of the state and territorial communities in the implementation of projects for the processing of household waste as well as industrial and agricultural waste. It has been substantiated that amendments to the Law of Ukraine "On Public-Private Partnership" will facilitate the increase of investments in waste management that will expand the possibilities of territorial communities in attracting private entrepreneurial structures to invest in household and industrial waste utilization projects.

№ 9 2018, стор. 6 - 12

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 821

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv


М. В. Рудинець

к. т. н., доцент, доцент кафедри туризму та цивільної безпеки, Луцький національний технічний університет

M. Rudynets

Philosophy Doctor, associate professor, associate professor of the department of Tourism and Civil Security, Lutsk National Technical University


В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

Як цитувати статтю

Голян В. А., Рудинець М. В., Рошкевич В. Ф. Інвестування проектів переробки відходів в умовах децентралізації: сучасний стан та пріоритети. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 6–12.

Golyan, V., Rudynets, M. and Roshkevych, V. (2018), “Investing in waste recycling projects under the conditions of decentralization: current state and priorities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 6–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.