EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДЕРЖАВНОГО ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ
Є. В. Крайчак

Назад

УДК: 339.72+336.3

Є. В. Крайчак

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДЕРЖАВНОГО ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено, що постійний моніторинг, аналіз та управління макроекономічними ризиками, які впливають на стан державної заборгованості, на сьогодні, є однією із обов'язкових умов успішного управління державним зовнішнім боргом. Досягнути підвищення ефективності управління борговими ризиками можливо шляхом запровадження на кожен наступний рік показників прийнятного розміру відсоткових ставок; терміновості боргу; валютної структури боргу; співвідношення між боргом, утвореним на умовах фіксованої та плаваючої відсоткових ставок; обсягу залучення нових кредитів за наперед встановленою ціною, а також висунення жорстких вимог до рівня кредитного рейтингу кредитора. Визначено, що оскільки значна частина боргових зобов'язань України сплачується в іноземній валюті, то це ставить її систему управління державним боргом у пряму залежність від валютної політики, в рамках якої необхідно: зменшити запозичення в іноземній валюті та збільшити запозичення у національній валюті шляхом стимулювання розвитку внутрішнього ринку капіталу; диверсифікувати валютну структуру за рахунок здійснення запозичень у нових валютах із стабільною поведінкою валютного курсу; шукати шляхи для перегляду умов вже наявного зовнішнього боргу через його реструктуризацію.

Ye. Кraichak

RISK MANAGEMENT OF THE PUBLIC EXTERNAL DEBT OF UKRAINE

Summary

The article states that the constant monitoring, analysis and management of macroeconomic risks affecting the state of the state debt, for today, is one of the prerequisites for the successful management of public external debt. Achieve an increase in the efficiency of debt risk management by introducing acceptable percentages of interest rates for each subsequent year; urgency of duty; currency structure of debt; the ratio between the debt formed on fixed and floating interest rates; the volume of attraction of new loans at a predetermined price, as well as the imposition of rigid requirements to the level of the credit rating of the creditor. It has been determined that since a large part of Ukraine's debt obligations is paid in foreign currency, it puts its public debt management system in direct dependence on foreign exchange policy, in which it is necessary: to reduce borrowings in foreign currency and increase borrowings in the national currency by stimulating the development of the domestic capital market; diversify the currency structure by borrowing in new currencies with stable exchange rate behavior; look for ways to review the conditions of an already existing external debt through its restructuring.

№ 9 2018, стор. 18 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 583

Відомості про авторів

Є. В. Крайчак

к. е. н., викладач Коледжу інженерії та управління, Національний авіаційний університет

Ye. Кraichak

Candidate of Economics Science, Lecturer of the College of Engineering and Management, National Aviation University

Як цитувати статтю

Крайчак Є. В. Управління ризиками державного зовнішнього боргу України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 18–21.

Кraichak, Ye. (2018), “Risk management of the public external debt of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 18–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.