EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
А. Ю. Шахно, В. А. Ковальчук, Т. М. Ковальчук

Назад

УДК: 331.101.262: 622.6

А. Ю. Шахно, В. А. Ковальчук, Т. М. Ковальчук

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

У статті дослідженно ефективність використання людського капіталу на прикладі ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат". Обгрунтовано, що в сучасних умовах розбудови інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України людський капітал є найважливішою складовою діяльності будь-якого підприємства та стратегічним потенціалом, який впливає на його конкурентоспроможність, визначає напрями подальшого розвитку. Акцентовано увагу на необхідності інвестування в людський капітал, а саме: в освіту, охорону здоров'я, духовний та фізичний розвиток тощо.
Проаналізовано ефективність використання праці людського капіталу на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України. Надано оцінку забезпеченості та управління людським капіталом ПАТ "ПівдГЗК", його структури. Проведено кореляційно-регресійного аналіз факторів, що впливають на ефективність використання людського капіталу промислового підприємства.
Визначено шляхи підвищення ефективності використання людського капіталу на підприємстві для досягнення високих результатів та збільшення продуктивності праці. Запропоновано модель удосконалення механізму підвищення конкурентоспроможності людського капіталу підприємства та його ефективного використання.

A. Shakhno, V. Kovalchuk, T. Kovalchuk

EFFICIENCY INCREASE IN USING HUMAN CAPITAL BY MINING AND METALLURGICAL ENTERPRISES

Summary

The article studies efficiency of using human capital through the example of the PJSC "PivdGZK" and substantiates that, under current conditions of building the innovation-investment model of Ukraine's economy development, human capital is the principal component of any enterprise's activities and the strategic potential influencing its competitiveness and determining its further development directions. The article emphasizes the need for investments in human capital, i.e. in education, health care, spiritual and physical development.
The article analyzes efficiency of use of human capital labor at Ukraine's mining and metallurgical complex, assesses human capital provision and management at the PJSC "PivdGZK", performs the correlation-regression analysis of factors influencing efficient use of an industrial enterprise's human capital.
The article specifies the ways of enhancing human capital use efficiency at the enterprise to achieve high results and labor productivity growth and suggests the model of improving the mechanism of increasing competitiveness of the enterprise's human capital and its efficient use.

№ 9 2018, стор. 26 - 32

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1074

Відомості про авторів

А. Ю. Шахно

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

A. Shakhno

PhD (Economics), assoc. prof., department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih


В. А. Ковальчук

д. т. н., професор, професор кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

V. Kovalchuk

DSc (Engineering), prof., department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih


Т. М. Ковальчук

к. т. н., доцент, доцент кафедри вищої математики, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

T. Kovalchuk

PhD (Engineering), assoc. prof., department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Шахно А. Ю., Ковальчук В. А., Ковальчук Т. М. Підвищення ефективності використання людського капіталу підприємствами гірничо-металургійного комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 26–32.

Shakhno, A., Kovalchuk, V. and Kovalchuk, T. (2018), “Efficiency increase in using human capital by mining and metallurgical enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 26–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.