EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ
О. С. Корепанов, Ю. О. Лазебник

Назад

УДК: 311.121:[331.52:332.12]

О. С. Корепанов, Ю. О. Лазебник

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню актуальних питань статистичного оцінювання якості зайнятості, що є надзвичайно важливим для забезпечення сталого розвитку територіальних громад. Вказано, що в останні десятиріччя суттєво зросли масштаби нестандартних видів зайнятості, посилилася різнорідність видів зайнятості. Різноманітні аспекти якості зайнятості визначені в серії досліджень європейських умов праці (The European Working Conditions Survey — EWCS). Наведено результати опитування за деякими країнами Європи щодо ступеня задоволення зайнятістю. Вказано, що статистична основа для вимірювання якості зайнятості на національному рівні має цілком відповідати Основним принципам офіційної статистики ООН.
У статті визначено, що якість зайнятості охоплює такі аспекти, як безпека і етика зайнятості, доход і пільги від зайнятості, графік роботи, тривалість робочого часу, поєднання трудової діяльності та особистого життя, стабільність зайнятості і соціальний захист, підвищення кваліфікації та професійне навчання, а також трудова мотивація і пов'язані з зайнятістю відносини. Зайнятість аналізується не тільки як джерело доходу, але й інструмент набуття соціального благополуччя, власної гідності та самоповаги.
За результатами проведеного дослідження встановлено, що в процесі формування набору показників якості зайнятості необхідно спиратися на резолюції і керівні принципи Міжнародних конференцій статистиків праці (МКСП), декларації, конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці (МОП), інші діючі міжнародні стандарти, а також великий досвід міжнародних досліджень.

O. Korepanov, Iu. Lazebnyk

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND TO STATISTICAL ASSESSMENT OF EMPLOYMENT QUALITY IN LOCAL UNITS

Summary

The article focuses on the research of urgent issues on statistical assessment of employment quality, which is believed to be very important for sustainable development of local units. It states upon a significant expansion of untypical works and increased employment heterogeneity in recent decades. Various aspects of employment quality have been determined in the European Working Conditions Surveys — (EWCS). Employment satisfaction survey results across some European countries are specified herein. The statistical framework for measuring employment quality at the national level is specified to comply fully with the UN Fundamental Principles of Official Statistics.
The article states that employment quality covers such aspects as employment safety and ethics, income and benefits from employment, work schedule, working hours, work and life balance, employment stability and social protection, professional development and training, and also work motivation and work-associated relationships. Employment is analyzed not only as a source of income but also as a tool for social well-being, self-esteem, and self-respect.
According to the results of the research, development of employment quality indicators should rely on resolutions and guidelines of the International Conference of Labor Statisticians (ICLS), declarations, conventions, and recommendations adopted by the International Labor Organization (ILO), other applicable international standards, and great experience of international researches.

№ 9 2018, стор. 33 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 539

Відомості про авторів

О. С. Корепанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

O. Korepanov

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University


Ю. О. Лазебник

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Iu. Lazebnyk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Корепанов О. С., Лазебник Ю. О. Теоретико-методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості в територіальних громадах. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 33–38.

Korepanov, O. and Lazebnyk, Iu. (2018), “Theoretical and methodological background to statistical assessment of employment quality in local units”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 33–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.