EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
З. В. Гбур

Назад

УДК: 351.72

З. В. Гбур

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Анотація

У статті з'ясовано ролі захисту національних меншин як складової забезпечення національної безпеки. Розглядаються актуальні питання вдосконалення національного законодавства щодо захисту прав національних меншин. Вказується, що законодавство у сфері прав національних меншин потребує невідкладного перегляду, що відповідатиме основним викликам сучасного українського суспільства та міжнародно-правовим зобов'язанням держави. Доводиться, що одним із пріоритетних питань є відповідне належне інституційне забезпечення. Також автором розглянуто теоретичні засади розробки щодо державного регулювання етнокультурною розмаїтістю, наводяться нормативно-правові акти щодо розвитку етнонаціональних спільнот, аналізується етнонаціональний склад населення України, надаються пропозиції щодо підходів відносно подолання кризи на сході країни.

Z. Hbur

NATIONAL SECURITY OF THE COUNTRY THROUGH THE PRINCIPLE OF PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Summary

The article clarifies the role of protecting national minorities as a component of national security. The actual issues of improving the national legislation on the protection of the rights of national minorities are considered. It is noted that the legislation on the rights of national minorities needs urgent revision, which will correspond to the main challenges of the modern Ukrainian society and the international legal obligation of the state. It has been argued that adequate institutional provision is one of the priority issues. The author also considers the theoretical principles of development of state regulation of ethno-cultural diversity, lays down normative legal acts on the development of ethno-national communities, analyzes the ethno-national composition of the population of Ukraine, proposes approaches to overcoming the crisis in the eastern part of the country.

№ 9 2018, стор. 103 - 107

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 609

Відомості про авторів

З. В. Гбур

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Національна безпека країни через призму захисту національних меншин. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 103–107.

Hbur, Z. (2018), “National security of the country through the principle of protection of national minorities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 103–107.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.