EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК КУЛЬМІНАЦІЙНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
О. Ю. Стоян

Назад

УДК: 327+339.9] — 027.511 — 049.5 (043.2)

О. Ю. Стоян

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК КУЛЬМІНАЦІЙНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

Анотація

У статті досліджуються складні, взаємопов'язані економічні та політичні процеси, направлені в кінцевому варіанті на мирне і безпечне співіснування країн і народів світу. Враховуючи, що каталізатором цих процесів, особливо в останні 25—30 років більшість експертів визнає глобалізацію, автор у своєму аналізі акцентує увагу на економічних, фінансових, ресурсних та соціальних проблемах, вирішення яких, в значній мірі, залежить від безпечного, сталого функціонування національних економік та вільного і справедливого інтегрування їх у світову економіку сталого розвитку. Значну увагу приділено дослідженню ролі держав-економічних і політичних лідерів світу у забезпеченні умов, що унеможливлюють появу загроз і викликів міжнародній економічній безпеці як найбільш важливого фактору основи та гарантії подальшого гуманістичного розвитку людства.

O. Stoian

GLOBALIZATION AS A KULMINATION STAGE OF FORMATION OF A NEW GLOBAL POLICY INTRODUCING INTERNATIONAL ECONOMIC SECURITY

Summary

The complex, interrelated economic and political processes, aimed ultimately at the peaceful and safe coexistence of countries and peoples of the world are analyzed in the article. Given that the catalyst of these processes, especially in the last 25—30 years, most experts acknowledge globalization, the author in his analysis focuses on economic, financial, resource and social problems, whose solution depends to a large extent on the safe, sustainable functioning of national economies and the free and fair integration of them into the world economy of sustainable development. Considerable attention is paid to the study of the role of states — economic and political leaders in the world in ensuring conditions that make it impossible to create threats and challenges to international economic security, as the most important factor in the basis and guarantees of further humanist development of mankind.

№ 10 2018, стор. 9 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 761

Відомості про авторів

О. Ю. Стоян

д. держ. упр., к. е. н., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

O. Stoian

Doctor of Sciences in Public Administration, candidate of economic sciences, Head of Management Department, Associate Professor of Managment Department, Petro Mohyla Black Sea national University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Стоян О. Ю. Глобалізація як кульмінаційний етап формування нової світової політики, що передбачає міжнародну економічну безпеку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 9–14.

Stoian, O. (2018), “Globalization as a kulmination stage of formation of a new global policy introducing international economic security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 9–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.