EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТУВАННЯ У ВИНО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА СТРАТЕГІЯ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕЗЕРВІВ КОМПАНІЯМИ ІЗ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
Ю. М. Клапків, О. Ю. Мелих

Назад

УДК: 368:330.322

Ю. М. Клапків, О. Ю. Мелих

ІНВЕСТУВАННЯ У ВИНО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА СТРАТЕГІЯ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕЗЕРВІВ КОМПАНІЯМИ ІЗ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Анотація

У статті досліджено практику інвестиційної діяльності вітчизняних та зарубіжних компаній із страхування життя. Обгрунтовано, що основною сферою інвестиційних інтересів страховиків, які здійснюють операції страхування життя є інструменти з фіксованою дохідністю, які в основному представлені облігаціями. Вибір страховими компаніями облігацій як об'єкта інвестування, пояснюється, по-перше, можливістю отримання гарантованого фіксованого доходу, по-друге, різноманітністю цього виду цінного паперу та, по-третє, найбільшою надійністю серед інших фінансових інструментів. Доведено, що в сучасних умовах нестабільності світової економічної та політичної систем, яка негативно впливає на динаміку цін на традиційні фінансові активи й світовий фінансовий ринок у цілому, перед компаніями із страхування життя постає необхідність корекції інвестиційних стратегій та вибору альтернативних варіантів інвестування страхових резервів, серед яких заслуговує на увагу вкладення коштів у винні колекції. Аргументовано, що інвестування у винні колекції дає можливість диверсифікувати інвестиційний портфель, мінімізувати інвестиційні ризики й зберегти та суттєво примножити вкладений капітал.

Yu. Klapkiv, O. Melykh

INVESTING IN WINE AS AN ALTERNATIVE STRATEGY FOR LONG-TERM PLACEMENT OF RESERVES BY LIFE INSURANCE COMPANIES

Summary

The article deals with the problems of investment activity of domestic and foreign life insurance companies. It is proved that the main sphere of investment interests of insurers, carrying out operations in life insurance are fixed income instruments which are mostly represented by The choice of insurance companies as an investment object is explained by three reasons. First, the possibility of obtaining a guaranteed fixed income and secondly, the variety of this type of security. Thirdly, the greatest reliability among other financial instruments It is proved that in the current conditions of the instability of world economic and political systems, which adversely affects the dynamics of prices for traditional financial assets and the global financial market as a whole. Before life insurance companies there is a need to correct investment strategies and to choose alternative options for investing in insurance reserves. Among them worth attention is the investment of money in the wine collection. It is argued that investing in wine collections makes it possible to diversify the investment portfolio, minimize investment risks and maintain and substantially increase capital investments.

№ 10 2018, стор. 26 - 34

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 772

Відомості про авторів

Ю. М. Клапків

к. е. н., доцент кафедри фінансів імені С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

Yu. Klapkiv

Ph.D., associate professor of the Department of Finance named after S.І.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil


О. Ю. Мелих

к. е. н., доцент кафедри фінансів імені С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

O. Melykh

Ph.D., associate professor of the Department of Finance named after S.І.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Клапків Ю. М., Мелих О. Ю. Інвестування у вино як альтернативна стратегія довгострокового розміщення резервів компаніями із страхування життя. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 26–34.

Klapkiv, Yu. and Melykh, O. (2018), “Investing in wine as an alternative strategy for long-term placement of reserves by life insurance companies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 26–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.