EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЄДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: АСПЕКТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
В. С. Толуб'як

Назад

УДК: 353.2

В. С. Толуб'як

ЄДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: АСПЕКТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Анотація

Використання методології системного аналізу дало змогу впорядкувати міждисциплінарну полеміку навколо концептів регулювання. Обумовлено принципові елементи дієвого регулювання: наявності конкретної цілі управління; моніторингу відхилення від цільового стану в будь-який момент часу управління; наявності підсистеми регулювання в складі суб'єкта; негайного регулюючого впливу у випадку відхилень.
Запропоновано цілісне уявлення системного механізму стратегічного регулювання сталого розвитку регіонів. Аналіз нормативного, ресурсного та інституційного забезпечення виявив існування комплексної проблеми, яка ставить під сумнів досяжності стратегічних цілей розвитку регіонів, опираючись на управлінський потенціал регуляторів. Зазначене доводить потребу модернізації блоку цілеформування національних та регіональних цілей розвитку в напрямі їх конкретизації та узгодженості. Наступним етапом повинно бути забезпечення адекватного та вчасного контролю проходження соціально-економічною системою обумовлених цільових точок її сталого розвитку.

V. Tolubyak

INTEGRITY OF STATE REGULATION AND STRATEGIC MANAGEMENT: SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS CASE

Summary

The use of the systematic analysis methodology has made it possible to streamline interdisciplinary controversy around regulatory concepts. The basic elements of effective regulation are stipulated: the presence of a specific management purpose; monitoring deviation from the target state at any time of management; presence of the subsystem of regulation within the subject; immediate regulatory influence in the event of a rejection.
The integral representation of the strategic regulation systemic mechanism of regions' sustainable development is proposed. An analysis of normative, resource and institutional support has revealed the existence of a complex problem that challenges the attainment of strategic goals for regional development, building on the managerial capacity of regulators. The said proves the need for modernization of the unit for the purpose of national and regional development goals in the direction of their concretization and coherence. The next step should be to ensure adequate timely control of the social and economic system of the specified targets for its sustainable development.

№ 10 2018, стор. 83 - 87

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 722

Відомості про авторів

В. С. Толуб'як

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

V. Tolubyak

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Толуб'як В. С. Єдність державного регулювання і стратегічного управління: аспект сталого розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 83–87.

Tolubyak, V. (2018), “Integrity of state regulation and strategic management: sustainable development of regions case”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 83–87.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.