EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЧНИХ КОРПОРАЦІЙ
Л. Х. Тихончук

Назад

УДК: 339.72.015:339.92

Л. Х. Тихончук

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЧНИХ КОРПОРАЦІЙ

Анотація

Статтю присвячено систематизації новітніх практик державної підтримки стратегічних корпорацій. Досліджено систему органів державного управління та ряд практик за такої підтримки, а саме: застосування податкових пільг до корпоративних доходів; при регулюванні зовнішньої торгової політики ослаблення певних торгових обмежень; у результаті державно-приватного партнерства стимулювання підприємницької діяльності. При аналізі даних практик обгрунтовано межі доцільності їх застосування в українських реаліях державного управління та окреслено основні завдання державної підтримки корпоративного сектору України. Стаття підкреслює необхідність сприяння державними інституціями бізнесу для можливості досягнення останнім високих результатів. При цьому розглянуто питання розробки заходів удосконалення державної політики економізації зовнішньої політики України на основі підтримки стратегічних корпорацій.

L. Tikhonchuk

DIRECTIONS OF STATE SUPPORT OF STRATEGIC CORPORATIONS

Summary

The article is devoted to systematization of the newest practices of state support of strategic corporations. The system of state administration bodies and a number of practices with the given support are investigated, namely: application of tax privileges to corporate income, regulation of the foreign trade policy of the weakening of certain trade restrictions, as a result of public-private partnership, stimulation of entrepreneurial activity. In the analysis of these practices, the limits of the feasibility of their application in Ukrainian realities of public administration are substantiated and the main tasks of state support of the corporate sector of Ukraine are outlined. The article emphasizes the need to assist state institutions of business in order to achieve the latest high results. At the same time the issues of development of measures to improve the state policy of the economy of Ukraine's foreign policy on the basis of support of strategic corporations.

№ 10 2018, стор. 88 - 92

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 650

Відомості про авторів

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Тихончук Л. Х. Напрями державної підтримки стратегічних корпорацій. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 88–92.

Tikhonchuk, L. (2018), “Directions of state support of strategic corporations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 88–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.