EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Т. Ф. Нахкур

Назад

УДК: 351.82

Т. Ф. Нахкур

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті обгрунтовано, що сучасна світова тенденція розвитку будівництва супроводжується технологічними інноваціями стосовно активного впливу на соціально-економічне середовище, що характеризується перевагами інноваційних факторів та умов, які впливають на економічне становище будівельного сектора. Визначено, що основними пріоритетами формування іноземних інвестицій є такі: стабілізація політичної ситуації в Україні; формування стабільного правового середовища для бізнесу; розвиток зовнішньої інформаційної підтримки іноземних інвесторів державою; інформування іноземних інвесторів в Україні; розробка інвестиційного проекту та програмного забезпечення; створення інфраструктури для організаційно-правового забезпечення інвестиційної діяльності; впровадження рекламної кампанії; випуск спеціалізованого інформаційного бюлетеня. Дійдено висновку, що на сьогодні, назріла потреба подальшого дослідження питань фінансування будівництва, пошуку їх альтернативних джерел та запровадження нових ринкових механізмів державного фінансування будівництва житла через оптимізацію та покращення державного управління в інвестиційному середовищі, розвитку інвестиційної конкуренції.

T. Nahkur

STATE REGULATION OF INVESTMENT PROCESSES IN THE CONSTRUCTION SECTOR IN FOREIGN COUNTRIES AND THEIR ADAPTATION FOR THE UKRAINIAN ECONOMY

Summary

The article substantiates that the modern world trend of construction development is accompanied by technological innovations in relation to the active influence on the socio-economic environment characterized by the advantages of innovative factors and conditions that affect the economic situation of the construction sector. It is determined that the main priorities of forming foreign investments are the following: stabilization of the political situation in Ukraine; the formation of a stable legal environment for business; development of external information support of foreign investors by the state; informing foreign investors in Ukraine; development of investment project and software; creation of infrastructure for organizational and legal support of investment activity; implementation of advertising campaign; release of a specialized newsletter. It was concluded that today there is a need for further research on the financing of construction, the search for their alternative sources and the introduction of new market mechanisms for state financing of housing construction through the optimization and improvement of public administration in the investment environment, the development of investment competition.

№ 10 2018, стор. 126 - 129

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 707

Відомості про авторів

Т. Ф. Нахкур

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

T. Nahkur

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Нахкур Т. Ф. Державне регулювання інвестиційних процесів у будівельній сфері в зарубіжних країнах та їх адаптація для української економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 126–129.

Nahkur, T. (2018), “State regulation of investment processes in the construction sector in foreign countries and their adaptation for the ukrainian economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 126–129.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.