EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Н. І. Ільчанінова

Назад

УДК: 342.97

Н. І. Ільчанінова

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядається провідний досвід європейських країн у розбудові механізму надання адміністративних послуг. Проведено аналіз загальноєвропейських тенденцій та визначено необхідність введення у вжиток критеріїв якості послуг, що надаються владою громадянам. Звертається увага на доцільність систематичного моніторингу та розбудови системи управління якістю. Для дослідження були обрані країни, які мають схожі з Україною історичні витоки (Польща, Естонія, Болгарія). Використання саме їх досвіду вбачається доцільним, оскільки вони спромоглися за достатньо короткий термін подолати негативні наслідки своєї спадщини та влитися у Європейську співдружність. Розглянуто питання поділу функцій та повноважень, а також організації системи надання адміністративних послуг у Польщі. Зазначається перспективність естонської практики формування електронного врядування й використання новітніх технологій у взаємодії зі споживачами. На основі дослідження досвіду Болгарії робиться висновок про необхідність налагодження цілісної системи комунікацій між владою та громадянами.

N. Ilchaninova

PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION ADMINISTRATIVE SERVICES MECHANISM IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the leading experience of EU in developing a mechanism for the provision of administrative services. The analysis of pan-European tendencies was carried out and the necessity of introducing the criteria of the quality of services provided by the authorities to the citizens was determined. Attention is drawn to the expediency of systematic monitoring and development of a quality management system. For research were selected countries with similar historical origins (Poland, Estonia, Bulgaria). The use of their own experience is considered appropriate, because they managed to overcome the negative consequences of their inheritance and join the European Commonwealth within a fairly short period. Consideration is given to the division of functions and powers, as well as organization of the system of providing administrative services in Poland. The prospects of Estonian practice of formation of e-governance and use of the newest technologies in interaction with consumers are noted. It is concluded that there based on the study of Bulgaria's experience is a need to establish a holistic communication system between the authorities and citizens.

№ 10 2018, стор. 130 - 134

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 926

Відомості про авторів

Н. І. Ільчанінова

аспірант кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

N. Ilchaninova

post-graduate student of the Department of Local Self-Government and Regional Development, Petro Mohyla Black Sea National University

Як цитувати статтю

Ільчанінова Н. І. Перспективи впровадження зарубіжного досвіду формування механізму надання адміністративних послуг в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 130–134.

Ilchaninova, N. (2018), “Prospects for the introduction of foreign experience of formation administrative services mechanism in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 130–134.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.