EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
О. С. Будзяк, В. М. Будзяк

Назад

УДК: 332.3

О. С. Будзяк, В. М. Будзяк

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Обгрунтовано етапи формування екологізації землекористування. Виявлено причини екологізації землекористування. Доведено, що для впровадження заходів з екологізації землекористування потрібна модифікація світогляду, нові ідеї та засоби, які сприятимуть відтворенню земель. Встановлено, що в умовах євроінтеграції, важливим є врахування європейського бачення сутності земельної політики. Проведено аналіз нормативно-правових документів та особливостей фінансування екологізації в Україні та в Європейському Союзі. Проаналізовано успіхи України у сфері формування нових земельних відносин. Відмічено недоліки в напрямі формування продуктивних земель.

O. Budzyak, V. Budzуak

ECOLOGIZATION OF USE OF LAND IN THE CONTEXT OF EURO INTEGRATION PROCESSES

Summary

The stages of formation of ecologization of land use are substantiated. Reasons for ecologization of land use are revealed. It is proved that for the implementation of measures on the ecologization of land use, a modification of the worldview, new ideas and tools that will facilitate the restoration of land will be required. It is established that in the conditions of European integration, it is important to take into account the European vision of the essence of land policy. The analysis of normative legal documents and peculiarities of financing of ecologization in Ukraine and in the European Union is carried out. The successes of Ukraine in the field of formation of new land relations are analyzed. There are shortcomings in the direction of the formation of productive lands.

№ 11 2018, стор. 5 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 852

Відомості про авторів

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

O. Budzyak

Doctor of Economics, professor Head of the Department of Ecology and Land Use Economics State Ecology Academy of Postgraduate Education and Management


В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Budzуak

Doctor of economics, professor Professor of the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Будзяк О. С., Будзяк В. М. Екологізація землекористування в контексті євроінтеграційних процесів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 5–11.

Budzyak, O. and Budzуak, V. (2018), “Ecologization of use of land in the context of euro integration processes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 5–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.