EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ
В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, М. Ю. Дзюбко

Назад

УДК: 65.012.12

В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, М. Ю. Дзюбко

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Метою статті є розробка науково обгрунтованих пропозицій щодо визначення шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі на прикладі ПАТ "Вінницький молочний завод "Рошен". У статті розглянуто проблемні фактори, що обмежують розвиток молочної галузі в Україні. Визначено фактори, що впливають на ефективність функціонування підприємства та запропоновано шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства молочної галузі, зокрема раціональне використання сировини. Визначено, що впровадження продуктових та маркетингових інновацій, можливість збільшення обсягу виробництва інших видів продукції забезпечить ріст ступеня задоволення попиту населення в молочній продукції.
З метою підвищення ефективності діяльності ПАТ "ВМЗ", необхідно звернути увагу на можливість оновлення основних виробничих фондів, освоєння нових маловідходних та безвідходних технологій, розширення асортименту продукції, раціональне використання всіх видів ресурсів.

V. Dzhedzhula, І. Yepіfanova, M. Dzyubko

DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISES OF THE DAIRY INDUSTRY

Summary

The purpose of the article is to develop scientifically grounded proposals for identifying ways to improve the efficiency of dairy industry activities at example of PJSC Vinnytsia Dairy Plant Roshen. The article deals with the problem factors limiting the development of the dairy industry in Ukraine. The factors influencing the efficiency of the operation of the enterprise and the ways of increasing the efficiency of the activity of the dairy enterprise, in particular, the rational use of raw materials, are proposed. It is determined that the introduction of food and marketing innovations, the possibility of increasing the volume of production of other types of products will provide a growth in the degree of satisfaction of the population's demand for dairy products.
In order to increase the efficiency of the activity of PJSC "VDP", it is necessary to pay attention to the possibility of renewal of basic production assets, development of new low-waste and non-waste technologies, expansion of product assortment, rational use of all kinds of resources.

№ 11 2018, стор. 12 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1231

Відомості про авторів

В. В. Джеджула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

V. Dzhedzhula

D. Sc. (Economics), Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa


І. Ю. Єпіфанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. Yepіfanova

PhD (Economіcs), Assocіate Professor, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa


М. Ю. Дзюбко

магістрант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

M. Dzyubko

undergraduate, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa

Як цитувати статтю

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 12–14.

Dzhedzhula, V., Yepіfanova, І. and Dzyubko, M. (2018), “Directions of increasing the efficiency of the enterprises of the dairy industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 12–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.