EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОДЕРЖАНИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК СКЛАДОВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ПІДПРИЄМСТВА
В. Ю. Гордополов, Т. М. Тростенюк

Назад

УДК: 657

В. Ю. Гордополов, Т. М. Тростенюк

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОДЕРЖАНИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК СКЛАДОВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено міжнародне та українське законодавство, яке регулює порядок здійснення інвестиційної діяльності. Розглянуто як положення нормативно-правових документів впливають на облікове відображення операцій з іноземними інвестиціями та формування інформації про них у звітності підприємства. Побудовано модель порядку вибору об'єктів бухгалтерського обліку в залежності від обраного виду та здійснюваних форм іноземних інвестицій з метою удосконалення облікового забезпечення операцій з іноземними інвестиціями. В процесі дослідження було встановлено, що міжнародні та національні стандарти визначають подібні методи оцінки надходження фінансових інвестицій в залежності від їх видів, однак відрізняється підхід до класифікації інвестицій. Було розроблено модель облікового відображення одержаних іноземних інвестицій.

V. Gordopolov, T. Trostenіuk

ACCOUNTING ACCOUNT OF FOREIGN INVESTMENT ACQUIRED AS A COMPOSITION OF INVESTMENT CLIMATE ENTERPRISE

Summary

The article examines the international and Ukrainian legislation that regulates the procedure for investment activity. Considered as provisions of regulatory documents affect the accounting reflection of transactions with foreign investments and the formation of information about them in the enterprise's accounts. The model of the order of the choice of objects of accounting according to the selected type and the forms of foreign investments implemented in order to improve accounting of transactions with foreign investments is constructed. The study found that international and national standards define similar methods for assessing the inflow of financial investments, depending on their types, but the approach to investment classification differs. The model of the accounting representation of the received foreign investments was developed.

№ 11 2018, стор. 22 - 30

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 496

Відомості про авторів

В. Ю. Гордополов

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

V. Gordopolov

Ph.D., assistant Professor, Kyiv national university of trade and economics


Т. М. Тростенюк

аспірант, Житомирський державний технологічний університет

T. Trostenіuk

Ph.D. student, Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Гордополов В. Ю., Тростенюк Т. М. Бухгалтерський облік одержаних іноземних інвестицій як складова інвестиційного клімату підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 22–30.

Gordopolov, V. and Trostenіuk, T. (2018), “Accounting account of foreign investment acquired as a composition of investment climate enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 22–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.