EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
М. О. Кіпа

Назад

УДК: 330.35:65.016.7

М. О. Кіпа

ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Невтішні результати з реструктуризації вітчизняних підприємств стають стабільними і стійкими, тобто утворюються негативні тенденції. Без розкриття об'єктивних факторів, що стримують реструктуризацію підприємств, не вирішити проблеми підйому економіки. Ліквідація значної частини підприємств призвела б не тільки до руйнування вітчизняної економіки, але і до серйозних, довготривалих негативних соціальних наслідків для країни.
Тому дослідження реструктуризації підприємства має грунтуватися на теоретичних підходах. При дослідженні реструктуризації підприємства складно виділити будь-який з підходів як визначальний, тому в статті розглянуто та узагальнено існуючі теоретичні підходи в управлінні реструктуризацією, об'єкти та суб'єкти реструктуризації, принципи. Визначено основні концептуальні ідеї існуючих теоретичних моделей формування організаційного забезпечення реструктуризації. На основі отриманих результатів у статті розроблено логіко-структурну модель дослідження реструктуризації підприємства. Керуючись логічною послідовністю дослідження уточнено організаційно-методичне забезпечення реструктуризації підприємства.

M. Kipa

THEORETICAL MODELS OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND METHODICAL PROVISION OF RESTRUCTURING

Summary

The disappointing results of the restructuring of domestic enterprises become stable and stable, that is, negative tendencies are formed. Without revealing the objective factors restraining the restructuring of enterprises, they do not solve the problem of economic recovery. The elimination of a significant part of the enterprises would lead not only to the destruction of the domestic economy, but also to serious, long-term negative social consequences for the country.Therefore, research into enterprise restructuring should be based on theoretical approaches. In the study of enterprise restructuring it is difficult to distinguish any of the approaches as defining, therefore, the article considers and generalizes the existing theoretical approaches in the management of restructuring, objects and subjects of restructuring, principles.The basic conceptual ideas of existing theoretical models of formation of organizational support of restructuring are determined. Based on the obtained results, the logic-structural model of enterprise restructuring research is developed in the article. Guided by a logical sequence of research organizational and methodological provision of enterprise restructuring is specified.

№ 11 2018, стор. 37 - 42

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 717

Відомості про авторів

М. О. Кіпа

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

M. Kipa

M. Kipa, assistant Professor at the Finance Department, Kharkiv national University of Economics named after S. Kuznetz

Як цитувати статтю

Кіпа М. О. Теоретичні моделі формування організаційного забезпечення реструктуризації підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 37–42.

Kipa, M. (2018), “Theoretical models of formation of organizational and methodical provision of restructuring”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 37–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.