EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА ПОДАТКУ НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
А. М. Савченко, І. А. Гудим

Назад

УДК: 336.22

А. М. Савченко, І. А. Гудим

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА ПОДАТКУ НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті надано загальну характеристику податку на прибуток в українських реаліях, у тому числі з огляду на розподіл податкового навантаження, рівень надходжень до державного бюджету та численні проблеми, пов'язані з його адмініструванням. Також розглянуті перспективи реформування цього податку у податок на виведений капітал в умовах економічного падіння та збитковості підприємств. Проведено порівняльний аналіз податку на прибуток підприємств та податку на виведений капітал, а також з'ясовано, як вплине трансформація податку на суб'єкти господарської діяльності та в цілому економіку країни. Здійснено аналіз європейських моделей оподаткування прибутку підприємств з метою імплементації в податкову політику України.

А. Savchenko, I. Hudym

COMPARATIVE ANALYSIS OF INCOME TAX AND TAX ON THE SHOWN OUT CAPITAL: MODERN REALITIES AND PROSPECTS

Summary

In the article general description of income tax is given in Ukrainian realities, including taking into account the partition of tax load, level of receivabless in the state budget and numerous problems related to his administration. Also considered prospects of reformation of this tax in a tax on the shown out capital in the conditions of the economic falling and unprofitableness of enterprises. The comparative analysis of income tax is conducted enterprises and tax on the shown out capital, and also it is found out, as transformation of tax will influence on subjects of economic activity and on the whole economy of country. The analysis of європейських models of taxation of profit of enterprises is carried out with the aim of імплементації in tax politics of Ukraine.

№ 11 2018, стор. 66 - 69

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 620

Відомості про авторів

А. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

А. Savchenko

Ph.D., associate professor of department of audit and economic analysis, University of government fiscal service of Ukraine, Irpin


І. А. Гудим

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

I. Hudym

bread-winner of higher education of the first (bachelor) level, University of government fiscal service of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Савченко А. М., Гудим І. А. Порівняльний аналіз податку на прибуток та податку на виведений капітал: сучасні реалії та перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 66–69.

Savchenko, А. and Hudym, I. (2018), “Comparative analysis of income tax and tax on the shown out capital: modern realities and prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 66–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.