EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
В. П. Голівер

Назад

УДК: 658.31:334.021.1

В. П. Голівер

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті наголошено, що існуючі на сьогодні рейтингові методики оцінки корпоративного управління оцінюють в основному такі блоки: права власників; структура власності; рівень розкриття і прозорості інформації; структура і методи роботи органів управління, механізм управління та контролю товариством. Розроблено авторський рейтинг якості корпоративного управління. Запропоновано включити до складу рейтингової оцінки якості корпоративного управління так складові: 1) оцінка корпоративних конфліктів з ідентифікацією ключових учасників та потенціалу їх вирішення і попередження; 2) оцінка якості діяльності окремих органів корпоративного управління. Для кожної складової за допомогою експертного методу встановлено вагові коефіцієнти. Побудовано бально-рейтингові оцінки діяльності виконавчого органу та наглядової ради акціонерного товариства. Запропонований алгоритм інтеграції цих рейтингів у загальний рейтинг якості корпоративного управління. Інтеграція складової "Оцінка корпоративних конфліктів" до загальної бально-рейтингової оцінки здійснюється на основі діагностики ключових груп учасників (стейкхолдерів), чиї інтереси порушено, а також з урахуванням оцінки передумов виникнення та потенціалу вирішення і попередження корпоративних конфліктів у товаристві.

V. Holiver

IMPROVEMENT FOR THE QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE RATING ASSESSMENT

Summary

It is marked in the article, that the existent for today rating methods of corporate governance estimation estimate mainly such blocks: rights for proprietors; property structure; level of opening and transparency of information; structure and methods of management organs work, mechanism of management and control society. The authorial rating of corporate governance quality is worked out. It is suggested to include in the complement of rating estimation the internalss of corporate governance so constituents: 1) estimation of corporate conflicts with authentication of key participants and potential of their decision and warning; 2) estimations of quality of separate organs activity of corporate governance. For every constituent by means of expert method weigher coefficients are set. Built ball-rating estimations of governing body and bord of directors activity by joint-stock company. The offered algorithm of integration these rating is in the general rating of corporate governance quality. Integration constituent "Estimation of corporate conflicts" to the general ball-rating estimation is carried out on the basis of key groups of participants diagnostics (stakeholders), whose interests are broken, and also taking into account the estimation of pre-conditions of origin and potential of decision and warning of corporate conflicts in society.

№ 11 2018, стор. 76 - 81

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 741

Відомості про авторів

В. П. Голівер

аспірант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

V. Holiver

postgraduate student, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

Як цитувати статтю

Голівер В. П. Удосконалення рейтингової оцінки якості корпоративного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 76–81.

Holiver, V. (2018), “Improvement for the quality of corporate governance rating assessment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 76–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.