EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
А. П. Хряпинський, В. О. Шведун

Назад

УДК: 351:332.1

А. П. Хряпинський, В. О. Шведун

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Анотація

У статті вдосконалено політику державного регулювання територіального розвитку як запоруки формування вітчизняних туристичних комплексів. Охарактеризовано загальну сутність регіональної політики. Зазначено, що регіональна політика проявляється через зовнішню й внутрішню просторову політику. Зовнішня просторова політика держави, у свою чергу, реалізується через геополітику й територіальну політику державної влади. Що стосується внутрішньої просторової політики держави, то вона спрямована на зміцнення внутрішньої єдності країни. Простежено стадії трансформації регіональної політики в Україні. Підкреслено, що процес реформування економічної й політичної системи, що відбувається в Україні, породив необхідність формування нового розуміння регіональної політики. Таке формування здійснювалося в останні роки за двома напрямами: практичним і теоретичним. Зокрема практичний напрям представлений урядовими документами й указами президента України. Визначено напрями розвитку механізму ресурсного перерозподілу в регіонах України. Визначено, що перерозподіл може бути активним (шляхом прямого вилучення ресурсів з одних регіонів і передачі іншим) і пасивним (шляхом заохочення або стримування економічних процесів у різних регіонах).

A. Hryapynskyy, V. Shvedun

IMPROVEMENT OF POLICY OF STATE REGULATION OF TERRITORIAL DEVELOPMENT AS THE GUARANTEE OF FORMATION OF DOMESTIC TOURIST COMPLEXES

Summary

The policy of state regulation of territorial development as the guarantee of formation of domestic tourist complexes is improved in the article. The general essence of regional policy is characterized. It is noted that the regional policy is shown through the foreign and domestic spatial policy. In particular, the foreign spatial policy of the state is implemented through the geopolitics and territorial policy of the government. As for domestic spatial policy of the state, it is directed on strengthening of internal unity of the country. The stages of transformation of regional policy in Ukraine are tracked. It is emphasized that the process of reforming of economic and political system in Ukraine has generated the need of formation of new understanding of regional policy. Such formation was carried out in two directions in recent years — practical and theoretical ones. In particular, the practical direction is presented by government documents and decrees of the President of Ukraine. The directions of development of the mechanism of resource redistribution in regions of Ukraine are defined. It is defined that resource redistribution can be active (by direct withdrawal of resources from one regions and their transfer to others) and passive (by encouragement or control of economic processes in different regions).

№ 11 2018, стор. 87 - 89

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 637

Відомості про авторів

А. П. Хряпинський

к. ю. н., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

A. Hryapynskyy

PhD in law sciences, doctoral candidate of the Educational, Research and Production Center, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv


В. О. Шведун

д. держ. упр., завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

V. Shvedun

Doctor of Sciences in Public Administration, Head of the Department of Management of the Educational, Research and Production Center, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Хряпинський А. П., Шведун В. О. Вдосконалення політики державного регулювання територіального розвитку як запорука формування вітчизняних туристичних комплексів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 87–89.

Hryapynskyy, A. and Shvedun, V. (2018), “Improvement of policy of state regulation of territorial development as the guarantee of formation of domestic tourist complexes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 87–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.