EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
І. М. Грищенко

Назад

УДК: 342.8-027.555

І. М. Грищенко

ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Анотація

У статті досліджено особливості публічної політики в Україні у сфері формування та впровадження виборчого законодавства. Розглянуто реалізацію публічної політики, спрямовану на досягнення суспільнозначимих цілей та вирішення суспільно важливих завдань через інститути публічної влади. Досліджено нормативно-правову базу, що в хронологічному порядку регулювала та регулює питання виборчого законодавства. Узагальнено розвиток виборчого законодавства України протягом останніх років та досліджено, що він відбувався в напрямі уніфікації, зближення правового регулювання різних виборів, передбачених Конституцією України. Необхідність такого розвитку зумовлена єдиною природою інституту виборів, близькістю чи навіть спільністю багатьох виборчих процедур для різних виборчих процесів (територіальна організація виборів, складання й уточнення списків виборців, формування виборчих комісій, підготовка і проведення голосування, процедури підрахунку голосів та встановлення результатів виборів). Обгрунтовано необхідність визнання на законодавчому рівні суб'єктами виборчого процесу органи місцевого самоврядування, оскільки саме вони забезпечують виборчий процес на всіх виборах, що проводяться в державі. Сформовано пропозиції щодо внесення змін в нормативно-правові акти, що удосконалять виборчий процес та унормують законодавчі колізії.

I. Gryshchenko

FORMING OF PUBLIC POLITICS IS IN THE FIELD OF AN ELECTORAL PROCESS

Summary

In the article the features of public politics are investigational in Ukraine in the field of forming and introduction of electoral legislation. The realization of public politics, sent to the achievement of meaningful for society aims and decision publicly of important tasks through the institutes of public power, is considered. A normatively-legal base is investigational, that in a chronological order regulated and regulates the question of electoral legislation.
Development of electoral legislation of Ukraine is generalized during the last years and investigational, that he took place in direction of unitization, rapprochement of the legal adjusting of the different elections envisaged by Constitution of Ukraine. The necessity of such development is predefined by only nature of institute of elections, closeness or even community of many electoral procedures for different electoral processes (territorial organization of elections, stowage and clarification of registers of voters, forming of election committees, preparation and conducting poll, procedure of count of voices and establishment of results of elections). The necessity of confession is reasonable at legislative level by the subjects of electoral process organs of local self-government, as exactly they provide an electoral process on all elections that is conducted in the state. Suggestions are formed in relation to making alteration in normatively-legal acts that will perfect an electoral process and will ration legislative collisions.

№ 11 2018, стор. 90 - 96

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 336

Відомості про авторів

І. М. Грищенко

д. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

I. Gryshchenko

Doctor of Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Грищенко І. М. Формування публічної політики у сфері виборчого процесу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 90–96.

Gryshchenko, I. (2018), “Forming of public politics is in the field of an electoral process”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 90–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.