EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
З. В. Гбур

Назад

УДК: 351.72

З. В. Гбур

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті розглянуто підходи до тлумачення поняття економічної безпеки. Охарактеризовано основні функції економічної безпеки, які поділяються на п'ять груп: захисна, регуляторна, попереджувальна, інноваційна та соціальна. Проаналізовано систему безпеки державної економіки, що представлена внутрішніми та зовнішніми підсистемами, які мають свої компоненти. Основними елементами підсистеми зовнішньої безпеки є технологічний, комерційний, фінансовий. До підсистеми внутрішньої безпеки входять промислово-технічна, сировинна, енергетична, екологічна, інформаційна складові. Відповідно до цього виокремлено внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці держави, які зумовлюють недостатній рівень стабільності економіки, а як наслідок і відповідно зниження рівня економічної безпеки будь-якої держави. Розглянуто основні підходи до забезпечення економічної безпеки у країнах Європи, а також здійснено аналіз динаміки індексу глобальної економічної конкурентоспроможності європейських країн у 2016—2017 рр.

Z. Hbur

FOREIGN EXPERIENCE IN ENSURING THE COUNTRY'S ECONOMIC SECURITY

Summary

The article considers approaches to the interpretation of the notion of economic security. The main functions of economic security are described, which are divided into five groups: protective, regulatory, preventive, innovative and social. The system of security of the state economy is analyzed, which is represented by internal and external subsystems that have their components. The main elements of the external security subsystem are technological, commercial, and financial. The subsystem of internal security includes industrial-technical, raw materials, energy, environmental, information components. In accordance with this, internal and external threats to the economic security of the state have been identified, which cause an insufficient level of stability in the economy, and as a consequence, a decrease in the level of economic security of any state. The main approaches to ensuring economic security in European countries are considered, and the dynamics of the index of global economic competitiveness of European countries in 2016—2017 is analyzed.

№ 11 2018, стор. 111 - 115

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 513

Відомості про авторів

З. В. Гбур

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 111–115.

Hbur, Z. (2018), “Foreign experience in ensuring the country's economic security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 111–115.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.