EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Є. В. Козловський, Т. І. Ткаченко

Назад

УДК: 339.92:379.85

Є. В. Козловський, Т. І. Ткаченко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Анотація

У статті досліджено організаційно-правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами туристичного бізнесу, виявлено особливості укладання вітчизняними туристичними підприємствами зовнішньоекономічних договорів з іноземними партнерами. Автором зазначено, що вихід підприємства на зовнішні ринки пов'язаний з великою кількістю ризиків та значними сумами витрат. Тому, щоб досягти бажаного балансу між запланованими цілями зовнішньоекономічної діяльності та її фактичними результатами, необхідно освоїти технологію здійснення різних експортно-імпортних операцій, знати їх переваги та недоліки, володіти інструментами управління комерційною діяльністю підприємств на зовнішньому ринку.

Ye. Kozlovskyi, T. Tkachenko

THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASES OF REALIZATION THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY BY SUBJECTS OF TOURISM BUSINESS

Summary

The article deals with the organizational and legal basis for the implementation of foreign economic activity by the subjects of tourism business. The features of the conclusion of foreign economic agreements with alien partners by domestic tourism enterprises are revealed. The author states that the activity of the enterprise in foreign markets is associated with a large number of risks and significant amounts of expenses. Therefore, in order to achieve the desired balance between the planned goals of foreign economic activity and its actual results, it is necessary to master the technology of carrying out various export-import operations, to know its advantages and disadvantages, and to consume tools for managing the commercial activity of enterprises in the foreign market.

№ 11 2018, стор. 116 - 120

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 504

Відомості про авторів

Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv


Т. І. Ткаченко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

T. Tkachenko

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Як цитувати статтю

Козловський Є. В., Ткаченко Т. І. Організаційно-правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами туристичного бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 116–120.

Kozlovskyi, Ye. and Tkachenko, T. (2018), “The organizational and legal bases of realization the foreign economic activity by subjects of tourism business”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 116–120.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.