EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
Майсара Алкум

Назад

УДК: 35.029:3

Майсара Алкум

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Анотація

Визначено, що як у країнах Європи, так і в Україні об'єднання громадян у структури громадянського суспільства відбувається на основі спільних цінностей. Цілі некомерційних організацій багато в чому визначають і методи їх досягнення залежно від переваг, якими володіє кожна група інтересів. З досвіду взаємодії державних органів країн світу з інститутами громадського суспільства, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики можна обгрунтувати думку про те, що механізми громадянського потенціалу взаємовідносин держави та суспільства можна розуміти як комплекс реалізації послідовних дій щодо забезпечення взаємного впливу органів державної влади, інститутів громадянського суспільства та громадян на процеси формування та реалізації державної, політики, що вирізняється партнерським характером взаємодії, відкритістю й прозорістю їх відносин та взаємовідповідальністю. Доведено, що розвиток громадянського потенціалу взаємовідносин держави та суспільства в Україні відбувається досить повільно, але має свої перспективи. Відзначено, що використовуючи досвід європейських країн, шляхом поєднання українського та європейського досвіду, а також враховуючи ментальність народу, органи державної влади можуть пришвидшити такий затяжний для країни процес.

Maysara Alqum

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ORGANIZING CONSTRUCTIVE DIALOGUE BETWEEN CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS AND GOVERNMENT BODIES

Summary

It is determined that both in European countries and in Ukraine, citizens' associations in the structure of civil society are based on common values. The objectives of non-profit organizations largely determine the methods of achieving them, depending on the benefits that each group of interests has. From the experience of interaction of state bodies of the countries of the world with the institutes of civil society, involvement of the public in the formation and implementation of state policy, it is possible to justify the idea that the mechanisms of the civil potential of relations between the state and society can be considered as a complex of realization of consistent actions to ensure mutual influence of public authorities, society and citizens on the processes of formation and implementation of the state, a policy that is distinguished by the partnership nature of the interaction, openness and transparency of their relations and mutual responsibility. It is proved that the development of the civil potential of relations between the state and society in Ukraine is rather slow, but has its own prospects. It is noted that using the experience of European countries, by combining Ukrainian and European experience, and also taking into account the mentality of the people, state authorities can accelerate such a protracted process for the country.

№ 11 2018, стор. 134 - 137

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 764

Відомості про авторів

Майсара Алкум

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

Maysara Alqum

Post-graduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Алкум Майсара Міжнародний досвід організації конструктивного діалогу між організаціями громадянського суспільства та державними органами. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 134–137.

Alqum, Maysara (2018), “International experience in organizing constructive dialogue between civil society organizations and government bodies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 134–137.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.