EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
А. А. Поплавський

Назад

УДК: 35:328.185

А. А. Поплавський

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

Анотація

У статті проаналізовано стан наукових напрацювань у сфері державного регулювання діяльності боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Розглянуто основні детермінанти та чинники феномену корупції з урахуванням сучасних досягнень у галузях філософії, соціології та права. Зроблено спробу удосконалити понятійно-категоріальний апарат теорії державного управління шляхом уточнення понять "державно-управлінська діяльність боротьби з корупцією", "корупція", "корупційне правопорушення".

A. Poplavskyi

STATE AND MANAGEMENT ACTIVITY IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION AND ORGANIZED CRIME

Summary

The article analyzes the state of scientific developments in the field of state regulation of the fight against corruption and organized crime. The main determinants and factors of the phenomenon of corruption are considered in the light of modern achievements in the fields of philosophy, sociology and law. An attempt was made to improve the conceptual-categorical apparatus of the theory of state administration by clarifying the concepts of "state-management activity against corruption", "corruption", "corruption offense".

№ 11 2018, стор. 138 - 143

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 459

Відомості про авторів

А. А. Поплавський

здобувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

A. Poplavskyi

a applicant of the Department of Public Administration of the Interregional Academy of Human Resources Management

Як цитувати статтю

Поплавський А. А. Державно-управлінська діяльність у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 138–143.

Poplavskyi, A. (2018), “State and management activity in the fight against corruption and organized crime”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 138–143.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.