EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА СЕКТОРАЛЬНІ ВИКЛИКИ
В. А. Голян, Ю. М. Лучечко

Назад

УДК: 346.543

В. А. Голян, Ю. М. Лучечко

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА СЕКТОРАЛЬНІ ВИКЛИКИ

Анотація

Встановлено, що базовою передумовою активізації інвестиційної діяльності є прибуткова діяльність суб'єктів господарювання, ріст заощаджень та дієва система запозичень. Обгрунтовано, що недосконалість інституціонального середовища інвестиційної діяльності гальмує процес нарощення інвестиційних вливань у модернізацію, реконструкцію та технічне переоснащення основних засобів у реальному секторі національної економіки. Проаналізовано обсяги прямих іноземних інвестицій в українську економіку в доларовому еквіваленті, що дало можливість виявити реальні зрушення в динаміці надходжень інвестиційного капіталу з-за кордону. Виявлено основні тренди в динаміці інвестицій, спрямованих в основний капітал, у фактичних та порівняних цінах, що дало змогу встановити факт відсутності реального збільшення обсягів інвестування на фоні номінального зростання капітальних вкладень. Встановлено, що мляве вливання портфельних іноземних інвестицій в національну економіку в останні роки пов'язане з нерозвиненістю фондового ринку як основної площадки для залучення такого виду інвестицій. Розкрито зміст трьох можливих сценаріїв (сценарій продовження поточного тренду, оптимістичний та песимістичний сценарій) інвестиційного клімату в національній економіці, виходячи з наявних екзогенних та ендогенних впливів на інституціональне середовище інвестиційної діяльності.

V. Golyan, Yu. Luchechko

INVESTMENT ACTIVITIES IN UKRAINE: INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND SECTORAL CHALLENGES

Summary

It has been established that income-generating activities of business entities, growth of savings and effective system of loans are a basic precondition for investment activities activation. It has been substantiated that the imperfection of the institutional environment of investment activities is hampered by the process of increasing investment infusion in the modernization, reconstruction and technical re-equipment of fixed assets in the real sector of the national economy. The volumes of direct foreign investments in the Ukrainian economy in dollar terms have been analysed, which made it possible to detect real changes in the dynamics of investment capital infusions from abroad. The main trends in the dynamics of investments in the fixed assets in actual and compared prices have been revealed, which made it possible to establish the fact that there was no real increase in investment volumes against nominal growth of capital investments. It has been established that the slow infusion of portfolio foreign investments into the national economy in recent years is associated with the underdevelopment of the stock market as the main platform for seeking this type of investments. The content of three possible scenarios (scenario of continuation of the current trend, optimistic and pessimistic scenario) of the investment climate in the national economy has been revealed based on existing exogenous and endogenous influences on the institutional environment of investment activities.

№ 12 2018, стор. 5 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 623

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv


Ю. М. Лучечко

аспірант, Луцький національний технічний університет

Yu. Luchechko

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

Як цитувати статтю

Голян В. А., Лучечко Ю. М. Інвестиційна діяльність в Україні: інституціональне середовище та секторальні виклики. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 5–10.

Golyan, V. and Luchechko, Yu. (2018), “Investment activities in Ukraine: institutional environment and sectoral challenges”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 5–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.