EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПОДОЛАННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ВИКЛИКІВ АПК УКРАЇНИ
О. В. Кузик

Назад

УДК: 339.1:658.8

О. В. Кузик

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПОДОЛАННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ВИКЛИКІВ АПК УКРАЇНИ

Анотація

Попри особливе місце агропромислового сектора України в національній економіці йому досі характерні ряд ознак перехідної економіки. З метою виходу АПК на сучасний інноваційний рівень доцільним є застосування маркетингового підходу у його діяльності, зосередження особливої уваги на досягнення у сфері маркетингових комунікацій з метою використання їх у повсякденній господарській діяльності агропідприємствами. У статті досліджено питання ефективного застосування комунікацій з метою пришвидшення розвитку вітчизняного сектора АПК. Вказано ключові аспекти, що змінюють сучасне бізнес-середовище агропромислових підприємств України. Звернено увагу на сучасні маркетингові підходи у діяльності провідних компаній світу за умов VUCA-світу. Проаналізовано тенденції поширення гроуз-хакінгу у компаніях США та можливості використання досвіду для українських реалій. Зосереджено увагу на можливостях та перспективах формування бірюзових організацій у секторі АПК України. Коротко проаналізовано проблеми зайнятості в українському секторі АПК та визначено ключові шляхи та напрями її вирішення. Усі питання проаналізовано крізь призму побудови ефективної маркетингової комунікаційної політики підприємства.

O. Kuzyk

THE ROLE OF MARKETING COMMUNICATIONS IN OVERCOMING THE CURRENT PROBLEMS AND CHALLENGES OF THE UKRAINIAN AGRIBUSINESS

Summary

Despite the special place of the agro-industrial sector of Ukraine in the national economy, it still has a number of signs of a transition economy. In order to reach the innovation level of agribusiness, it is expedient to use marketing approach to its activities with a special focus on achievements in the field of marketing communications in order to use them in everyday economic activities of agricultural enterprises. The article studies the issues of effective use of communications in order to accelerate the domestic agribusiness development. The key aspects, changing modern business environment of agro-industrial enterprises of Ukraine, are specified. The attention is paid to modern marketing approaches in the activities of leading world companies under the conditions of the VUCA-world. The tendencies of growth hacking expansion in the US companies and possibilities to use experience for Ukrainian reality were analysed. The attention is focused on the opportunities and prospects of turquoise organizations formation in the agribusiness sector of Ukraine. The problems of employment in the Ukrainian agribusiness sector were briefly analysed, as well as key directions of solution thereof were defined. All questions were analysed in terms of development the effective marketing communications policy of an enterprise.

№ 12 2018, стор. 16 - 19

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 471

Відомості про авторів

О. В. Кузик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

O. Kuzyk

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Marketing, Ivan Franko National University of L'viv

Як цитувати статтю

Кузик О. В. Роль маркетингових комунікацій у подоланні актуальних проблем та викликів апк України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 16–19.

Kuzyk, O. (2018), “The role of marketing communications in overcoming the current problems and challenges of the ukrainian agribusiness”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 16–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.