EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СТАБІЛІЗАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
О. І. Бобирь

Назад

УДК: 331.104.2

О. І. Бобирь

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СТАБІЛІЗАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті обгрунтовується доцільність, об'єктивність і невідворотність подальшого поглиблення розвитку концепції корпоративної соціальної відповідальності як суспільно необхідного інструменту стабілізації державної фінансової системи і політики. На основі історичного аналізу пояснюється можливий найімовірнісніший сценарій розвитку глобалізованих соціально-економічних і фінансових систем на перспективу 2019—2050 р.р. в умовах системних криз, зумовлених подальшим зміцненням фінансових позицій олігополістичних, часто напівзаконних, капіталів, що автоматично призводить до ослаблення решти суб'єктів господарювання і що не сприяє економічній, соціальній і фінансовій стабілізації, а природньо призводить до поглиблення кризи. Також у статті пояснюється, чому треба здійснювати все фінансове планування на даному етапі в максимально економному режимі, роблячи акцент на непомічені можливості, покрокову відмову від руйнівної ідеології перфекціонізму, що породжує ефект "дирявого гаманця" і поступове переформатування на "екологічну", з усіх сторін вигідну і "безсмертну" концепцію корпоративної соціальної відповідальності, яка цілком і повністю відповідає класичним загальнолюдським (справжнім) цінностям, переорієнтує, перевиховує хворе "суспільство споживання" на здорове органічне взаємодоповнення суб'єктами один одного як однієї цілісної системи.

O. Bobyr

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A STABILIZATION TOOL OF STATE FINANCIAL POLICY

Summary

The article substantiates the feasibility, objectivity and inevitability of further deepening the concept of corporate social responsibility as a socially necessary instrument for stabilizing the state financial system and politics. On the basis of historical analysis, the possible probabilistic scenario of the development of globalized socio-economic and financial systems for the future 2019—2050 is explained. in the context of systemic crises caused by the further strengthening of the financial positions of oligopolistic, often semi-legal, capital, which automatically leads to the weakening of the rest of the business entities and does not contribute to economic, social and financial stabilization, and naturally leads to a deepening of the crisis. Also, the article explains why it is necessary to carry out all financial planning at this stage in the most economical mode, focusing on unnoticed opportunities, a step-by-step abandonment of the destructive ideology of perfectionism, generating the effect of a curious wallet, and gradual reformatting into an "ecological" from all sides profitable and "immortal" concept of corporate social responsibility, which fully and completely corresponds to the classical universal (true) values, reorientates, re-educates the sick "consumer society" a healthy organic complementary subjects each other as one integrated system.

№ 12 2018, стор. 27 - 31

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 439

Відомості про авторів

О. І. Бобирь

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

O. Bobyr

PhD candidate, Associate professor, Associate professor of the Department of Finance, Oles Gonchar Dniprovsky National University, Dnipro

Як цитувати статтю

Бобирь О. І. Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності як стабілізаційного інструменту державної фінансової політики. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 27–31.

Bobyr, O. (2018), “Conceptual framework of corporate social responsibility as a stabilization tool of state financial policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 27–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.