EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА НАПРЯМІВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
О. П. Красняк, Ю. В. Довгань

Назад

УДК: 658.8:664.3:658.152

О. П. Красняк, Ю. В. Довгань

МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА НАПРЯМІВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Анотація

Розглянуто основні ознаки сегментування глобального ринку рослинних олій. Визначено, що сегментація світового ринку рослинних олій може бути проведена за трьома основними ознаками: практичним застосуванням рослинної олії, типом та способом її виробництва. Виявлено, що у глобальному контексті підприємства олійно-жирового підкомплексу значні обсяги інвестицій спрямовують на пошук інноваційних рішень у сфері технологій виробництва рослинних олій та жирів харчового споживання, які сприяли б поліпшенню здоров'я людей. Проаналізовано ключові об'єкти наукових досліджень та пошуку практичних технологічних рішень в олійно-жировому підкомплексі для виробництва рослинних харчових. Проведено маркетингову оцінку напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомплексу. Встановлено, що зростання попиту на світовому ринку харчових рослинних олій та жирів та зміна його структури в напрямі зменшення використання тваринних жирів триває вже декілька десятиліть. Обгрунтовано, що вітчизняні гравці олійного ринку при формуванні інвестиційно-інноваційної стратегії мають врахувати глобальні тенденції розвитку світового олійно-жирового підкомплексу, показати свою здатність не тільки підтримувати традиційні провідні позиції у ринкових нішах олійної сировини рослинного походження та соняшникової олії, але й зробити кардинальний ривок до проникнення у поки ще дійсно інноваційний ринок високоолеїнових харчових рослинних олій, інвестуючи у нові продукти.

O. Krasniak, Y. Dovhan

MARKETING ESTIMATION OF DIRECTIONS OF THE INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY OF ENTERPRISES OF OIL AND FAT SUBCOMPLEX

Summary

The main features of the segmentation of the global market of vegetable oils are considered. It has been established that the segmentation of the world market of vegetable oils can be performed on the basis of three main features: practical application of vegetable oils, type and method of its production. It has been found that in the global context of the enterprise of the oil and fat subcomplex, large volumes of investments are aimed at searching for innovative solutions in the field of technology of production of vegetable oils and fats of food consumption, which would improve the health of people. The key objects of scientific researches and search of practical technological decisions in the oil-fat subcomplex for production of vegetable edible oils have been analyzed. Marketing estimation of directions of the investment and innovation activity of enterprises of oil and fat subcomplex is carried out. It has been established that the growth of demand in the world market of edible vegetable oils and fats and changes in its structure in the direction of reducing the use of animal fats has lasted for several decades. It is substantiated that domestic members of the oil market during the formation of the investment and innovation strategy should take into account the global trends of the development of the world oil and fat subcomplex, show their ability both to maintain traditional leading positions in market niches of vegetable oil and sunflower oil and to make a radical step to enter a new innovative market of high-oleic edible vegetable oils investing in new products.

№ 12 2018, стор. 42 - 46

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 449

Відомості про авторів

О. П. Красняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Krasniak

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor, Associate Professor of Marketing and Agribusiness Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia


Ю. В. Довгань

асистент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Y. Dovhan

Assistant of Professor of Marketing and Agribusiness Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Красняк О. П., Довгань Ю. В. Маркетингова оцінка напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 42–46.

Krasniak, O. and Dovhan, Y. (2018), “Marketing estimation of directions of the investment and innovation activity of enterprises of oil and fat subcomplex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 42–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.