EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. М. Малініна, І. В. Причепа

Назад

УДК: 336.581:351

Н. М. Малініна, І. В. Причепа

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті висвітлено питання державного регулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Встановлено, що нині більшість підприємств впроваджують інноваційні проекти власним коштом, а обсяг передбаченої державної підтримки є недостатнім, що суттєво стримує реалізацію наявного інноваційного потенціалу та інтелектуального капіталу, знижуючи конкурентоспроможність вітчизняної економіки.
Проведене дослідження дозволило виявити основні проблемні аспекти державного регулювання інноваційного розвитку підприємств, а саме: відсутність цілісної та узгодженої нормативно-правової бази; невідпрацьованість фінансового механізму реалізації інноваційних проектів та засад державно-приватного партнерства; нескоординованість загальнодержавних та регіональних програм інноваційного розвитку; недосконалість механізмів бюджетно-податкового стимулювання науково-дослідної діяльності та інновацій; складність процедури державної реєстрації інноваційних проектів; низький рівень державного фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; диспропорції у регіональному інноваційному розвитку тощо.
Розв'язання зазначених проблем вбачаємо у створенні дієвих та збалансованих механізмів державного регулювання інноваційної діяльності, які мають забезпечувати розвиток сучасної інноваційної інфраструктури з використанням адекватних правових, економічних та податкових інструментів; запровадженні ефективних процедур залучення інвестицій для реалізації інновацій; активізації використання непрямих форм підтримки інноваційного розвитку підприємств (кредитування, оподаткування, митної політики); консолідації наукового, виробничого та ресурсного потенціалів для реалізації інноваційних проектів та інноваційного розвиту.

N. Malinina, I. Prychepa

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STATE REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES

Summary

The article highlights the issues of state regulation of innovation development of domestic enterprises. It is established that at present the most of enterprises implement innovative projects through its own funds and the amount provided for state support is not enough, which significantly hinders the implementation of existing innovative potential and intellectual capital, reducing the competitiveness of the domestic economy.
The conducted research allowed to identify the main problem aspects of state regulation of innovation development of enterprises, namely: the lack of a coherent and consistent regulatory framework; the failure of the financial mechanism to implement innovative projects and the principles of public-private partnership; non-coordination of national and regional programs of innovation development; imperfection of the mechanisms of fiscal stimulation of research activities and innovations; the complexity of the procedure of state registration of innovation projects; the low level of public financing of research and development work; disproportions in regional innovation development, etc.
The solution to these problems is seen in the creation of effective and balanced mechanisms of state regulation of innovative activities, which should ensure the development of modern innovation infrastructure with an adequate, legal, economic and tax instruments, the introduction of effective procedures of attracting investments for implementation of innovations, enhance the use of indirect forms of support of innovation development of enterprises (crediting, taxation, customs policy), the consolidation of research, production and resource potentials for the implementation of innovative projects and innovative development.

№ 12 2018, стор. 53 - 58

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 385

Відомості про авторів

Н. М. Малініна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

N. Malinina

PhD, Assistant Professor of the Chair of Economics of Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia


І. В. Причепа

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

I. Prychepa

PhD, Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Economics Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Малініна Н. М., Причепа І. В. Проблеми та перспективи державного регулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 53–58.

Malinina, N. and Prychepa, I. (2018), “Problems and prospects of state regulation of innovative development of domestic enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 53–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.