EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
О. Л. Дзюбенко

Назад

УДК: 351.851

О. Л. Дзюбенко

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню державного регулювання послуг вищої освіти в Україні як самостійної теоретико-правової категорії. У статті сформульовані авторські визначення понять "державне регулювання", "послуги вищої освіти" та, відповідно, "державне регулювання ринку послуг вищої освіти в Україні". Досліджено систему державного регулювання ринку послуг вищої освіти в Україні.
Узагальнено позиції науковців, які у своїх працях досліджували окремі проблеми державного регулювання ринку послуг вищої освіти. Доведено, що стан державного регулювання ринку послуг вищої освіти на сучасному етапі розвитку України характеризується наявністю великої кількості проблем, які потребують подальшого вирішення.
З'ясовано, що сьогодні в Україні виникла гостра необхідність реформування освіти та запровадження нових шляхів державного впливу на освітні процеси з врахуванням позитивного досвіду реформування державного регулювання вищої освіти в Польщі. Так, запропоновано удосконалити державне регулювання ринку послуг вищої освіти в України через системне застосування правових, економічних, адміністративних та соціальних заходів.

О. Dziubenko

ACTUAL ISSUES OF STATE REGULATION OF THE MARKET OF HIGHER EDUCATION SERVICES IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the study of state regulation of higher education services in Ukraine as an independent theoretical and legal category. The article formulates the author's definition of concepts "state regulation", "higher education services" and, accordingly, "state regulation of the market of higher education services in Ukraine". The system of state regulation of the market of higher education services in Ukraine is explored.
The positions of the scientists, who in their works investigated some problems of the state regulation of the market of services of higher education, were generalized. It is proved that the state of state regulation of the market of services of higher education at the present stage of Ukraine's development is characterized by the presence of a large number of problems that require further resolution.
It is revealed that today in Ukraine there is an urgent need to reform education and introduce new ways of state influence on educational processes taking into account the positive experience of reforming the state regulation of higher education in Poland. Thus, it is proposed to improve the state regulation of the market of higher education services in Ukraine through systematic application of legal, economic, administrative and social measures.

№ 12 2018, стор. 111 - 115

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 480

Відомості про авторів

О. Л. Дзюбенко

к. ю. н., доцент, доцент кафедри правознавства, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ

О. Dziubenko

Ph.D in Sciences of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Law, Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev

Як цитувати статтю

Дзюбенко О. Л. Актуальні питання державного регулювання ринку послуг вищої освіти в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 111–115.

Dziubenko, О. (2018), “Actual issues of state regulation of the market of higher education services in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 111–115.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.